Po niemal roku oczekiwania, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Skala proponowanych zmian jest niewątpliwie bardzo duża - to największy zwrot w podatku od nieruchomości od ponad 20 lat.

Lipiec 2023 roku przyniósł znaczące zmiany w polskim systemie podatkowym - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy określające w podatku od nieruchomości czym jest "budynek" i "budowla" są niezgodne z Konstytucją. Nie oznaczało to oczywiście, że podatnicy nie muszą już płacić podatku od obu tych kategorii obiektów – Trybunał dał natomiast ustawodawcy 18 miesięcy na zmianę przepisów i dostosowanie ich do wymogów konstytucyjnych. Projekt w tej sprawie został właśnie opublikowany.

Nowe wyzwania dla przedsiębiorców

Projekt zmienia zarówno definicję budynku, jak i budowli (wprowadzono do ustawy dodatkowy załącznik, określający kategorie różnych budowli), wprowadza szereg nowych pojęć do ustawy, czy też modyfikuje dotychczasowe zwolnienia z podatku. A to jedynie przykłady zmian w nim zawartych. Jego generalny wydźwięk wskazuje natomiast, że dotychczasowe deklaracje składane przez przedsiębiorców mogą w wielu przypadkach wyglądać całkowicie inaczej niż dotychczas.

Warto zwrócić uwagę również na pewne niejasności w proponowanych regulacjach. Przykładowo, w projekcie zaproponowano, aby za budynek lub budowlę mogły zostać uznane tylko obiekty „wykonane z użyciem wyrobów budowlanych”. Jednocześnie, w nowo projektowanym załączniku do ustawy wskazano, że budowlą będą m.in. zbiorniki do gromadzenia materiałów w różnych stanach skupienia. Powstaje jednak wątpliwość czy przy takim brzmieniu przepisów zbiornikiem nie będzie też – upraszczając – beczka czy wiadro, które niewątpliwie też są wykonane z wyrobów budowlanych i stanowią pewien rodzaj zbiornika.

Innym problemem z jakim zmierzą się przedsiębiorcy będzie kwestia granicy pomiędzy budynkiem i budowlą – nowa definicja budynku wskazuje bowiem, że budynkiem będzie obiekt spełniający określone przesłanki (trwałe związanie z gruntem, fundament, dach i wydzielenie za pomocą przegród budowlanych) również w przypadku, gdy będzie on częścią budowli wymienionych w pozycjach 1-6 nowo projektowanego załącznika. Nie jest jednak do końca jasne czy w takim razie budynek – będący częścią innych budowli niż te wymienione w pozycjach 1-6 lub wprost wymieniony jako budowla w tym załączniku – będzie w takim razie budowlą czy jednak pozostanie budynkiem. Problem może dotyczyć przykładowo kontenerów posadowionych na fundamentach, które będą spełniały kryteria budynku, ale jednocześnie jako obiekty kontenerowe mogą stanowić budowle.

Nowe spory i wyzwania interpretacyjne

Oczywiście, to jedynie przykłady wyzwań związanych z interpretacją i wdrożeniem nowych przepisów – tych będzie zapewne wiele. Nie można też abstrahować od faktu, że obecnie trwa proces konsultacji treści nowych przepisów – może się ona zatem jeszcze zmienić, a część wątpliwości zostać uwzględniona w toku dalszych prac legislacyjnych.

Niezależnie jednak od ich wyniku – nie budzi wątpliwości, że podatek od nieruchomości, choć jest podatkiem lokalnym, będzie jednym z najważniejszych tematów dla przedsiębiorców w najbliższych miesiącach. Szczególnie mając na względzie fakt, że po uchwaleniu przepisów pozostanie niewiele czasu na kompleksowy przegląd majątku i dostosowanie rozliczeń do zmian.

Daniel Panek starszy menedżer w CRIDO