Taki będzie efekt nowych przepisów, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów. Proponuje, aby garaże wielostanowiskowe w blokach, stanowiące formalnie odrębny lokal, objąć taką samą stawką podatkową jak mieszkania. Resort chce również przeciąć wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęcia budowli i wprowadzić jego definicję do ustawy podatkowej. Wcześniej w obu sprawach wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny.

Gminy przez lata nakładały na miejsca postojowe w garażach podziemnych z wyodrębnionymi księgami wieczystymi 10-krotnie wyższe podatki niż na mieszkania i garaże do nich przynależące. Argumentowały, że stanowią one oddzielne lokale o funkcji użytkowej. Innego zdania był w ubiegłym roku TK (wyrok z 18 października 2023 r., sygn. akt SK 23/19), który stwierdził, że nie należy różnicować stawek podatku za garaże, skoro pełnią taką samą funkcję.

„W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku” – proponuje teraz MF. To nie podoba się samorządom.

– To z automatu przełoży się na pomniejszenie wpływów podatkowych i nadmieniamy, że niweluje dorobek dotychczasowego orzecznictwa. Pozytywem jest konieczność złożenia przez właścicieli garaży informacji o nieruchomości pod warunkiem możliwości zastosowania sankcji w przypadku niezłożenia tejże – komentuje Małgorzata Kern, skarbnik miasta Chorzów.

Obniżone stawki mają wejść w życie w przyszłym roku, a właściciele wyodrębnionych garaży wielostanowiskowych na złożenie informacji będą mieli czas do 31 stycznia 2025 r.

„Umożliwi to organom podatkowym pozyskanie danych dotyczących wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych, gdyż aktualnie powierzchnia ta jest wykazywana w Informacji IN-1 w powierzchni użytkowej budynków pozostałych” – wskazuje resort finansów.

Ponadto do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ze zm., dalej: u.p.o.l.) zostaną wprowadzone autonomiczne definicje terminów „budowla” i „budynek”. W przypadku tych pierwszych kategorie obiektów kwalifikowanych jako budowle zostaną wyszczególnione w załączniku do ustawy u.p.o.l.

„Proponowane rozwiązania wyeliminują obecne wątpliwości dotyczące prawnopodatkowego kwalifikowania niektórych obiektów (np. silosy, zbiorniki czy elewatory) oraz doprecyzują zasady opodatkowania części obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony)” – wskazuje MF. W tej sprawie również wypowiedział się TK (wyrok z 4 lipca 2023 r. sygn. akt SK 14/21), uznając aktualną definicję budowli na potrzeby podatkowe za niezgodną z konstytucją, ponieważ nie jest ona wprost wskazana w u.p.o.l., a odnosi się do „obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego” (tak samo jest w przypadku budynków).

– Jako Zarząd Krajowej Rady Forów Skarbników wraz ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów przesłaliśmy do Ministerstwa Finansów propozycję załącznika do ustawy z wyszczególnionymi budowlami, aby ograniczyć pole do interpretacji. W proponowanym projekcie wydaje się to uwzględnione. Zauważmy, że w propozycji brak jest odniesienia do relacji budynek–budowla, być może będzie to wynikało wprost z definicji – podsumowuje Małgorzata Kern.

W kontekście nowych definicji resort zapowiada, że celem jest „dążenie do zachowania, w jak największym stopniu, fiskalnego status quo”.©℗