Pracownicy Biura Wymiany Informacji Podatkowej tłumaczą zagraniczne dokumenty podatkowe z dochowaniem należytej staranności, na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności. Tłumaczenie jest też dodatkowo weryfikowane – zapewniło biuro prasowe Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

O komentarz w tej sprawie prosiliśmy przed opublikowaniem artykułu „Są problemy z tłumaczeniem zagranicznej dokumentacji” (DGP nr 103/2024). Wskazaliśmy w nim na przykłady nieprawidłowych tłumaczeń zagranicznej dokumentacji, którą wymieniają się między sobą administracje podatkowe różnych krajów. W artykule podaliśmy m.in. przykład pisma estońskiej administracji podatkowej, z którego powinno wynikać, że badana spółka potrąciła podatek („company withheld”), ale w polskim tłumaczeniu widniało, że zaprzestała ona prowadzenia działalności gospodarczej. W innym przykładzie sformułowanie „conduit company” uznano w danej sprawie za „podmiot wiodący” (w domyśle, gdy mamy do czynienia z karuzelą podatkową) zamiast „podmiot pośredniczący”.

W odpowiedzi resort finansów tłumaczy: „Zadania związane z międzynarodową wymianą informacji realizuje Biuro Wymiany Informacji Podatkowych, które jest wyodrębnionym zespołem komórek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Wyznaczone jednostki w poszczególnych krajach wymieniają między sobą informacje podatkowe w języku uzgodnionym jako język wymiany. W przypadku większości państw jest to język angielski. Podobnie jak w innych państwach również w Polsce to pracownicy administracji skarbowej tłumaczą treści przekazywanych informacji. Tłumaczenie dokumentów i informacji przesyłanych w ramach wymiany informacji wymaga zarówno bardzo dobrej znajomości języka obcego, jak i znajomości specjalistycznego słownictwa podatkowego oraz wiedzy ekonomiczno-podatkowej. Pracownicy Biura Wymiany Informacji Podatkowych wykonują tłumaczenia z dochowaniem należytej staranności, na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności.

Następnie tłumaczenie jest dodatkowo weryfikowane. Kontrola prawidłowości, rzetelności i staranności tłumaczeń jest jednym z kluczowych elementów działań zarządczych podejmowanych na poziomie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W przypadku wymiany prowadzonej na ustandaryzowanych formularzach organ podatkowy dysponuje otrzymaną z zagranicy informacją w oryginalnej wersji językowej oraz jej tłumaczeniem na język polski. Z wyjątkiem państw anglojęzycznych tekst podlegający tłumaczeniu stanowi już tłumaczenie na język angielski z języka stosowanego w danym kraju.

Nie możemy odnieść się do przytoczonych w Pana artykule przykładów błędnego tłumaczenia z uwagi na brak konkretnych informacji, które pozwalają zidentyfikować sprawy. Z wyjątkiem przytoczonego przypadku sprawy estońskiej, w pozostałych przykładach nie wskazano, czy ewentualny błąd powstał na etapie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski, czy też już na wcześniejszym etapie, tj. w trakcie tłumaczenia z języka oryginalnego na angielski.

W przypadku gdy organ prowadzi postepowanie podatkowe, informacje, które otrzymuje z innych państw, stanowią część szerszego materiału dowodowego gromadzonego w sprawie. Również podatnik ma prawo przedstawić własne dowody, a organ ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona”. ©℗