W zeszłym roku kupiłem laptop i mam fakturę potwierdzającą zakup. Czy w związku z tym, że mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, przysługuje mi ulga rehabilitacyjna w PIT na nabyte urządzenie?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b‒3e, 4‒4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2 ustawy o PIT, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Z kolei w myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, uważa się wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że każdy wydatek na zakup sprzętu musi być rozpatrywany indywidualnie i w odniesieniu do konkretnego podatnika, który zamierza skorzystać z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W interpretacji indywidualnej z 21 lutego 2024 r., nr 0115-KDIT2.4011.600.2023.2.MM, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „(…) aktualny rozwój nauki i techniki, w wyniku którego są wprowadzane na rynek nowe urządzenia i doskonalone dotychczas funkcjonujące na rynku powoduje, że urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, są w niej wykorzystywane i stają się również urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji, wspomagających rehabilitację, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z niepełnosprawnością, co również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych”. Zakup laptopa będzie więc dawać prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, jeżeli ma on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych (por. interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 września 2023 r., nr 0111-KDSB2-2.4011.278.2023.2.AP), natomiast nie można odliczyć wydatków na zwykły laptop, który nie wyróżnia się jakimiś indywidualnymi cechami związanymi z niepełnosprawnością podatnika (por. ww. interpretacja z 21 lutego 2024 r.). ©℗