Prowadzenie punktu aptecznego wyklucza prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodzi o art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.). Wynika z niego, że prawa do ryczałtu nie mają podatnicy, którzy choćby w części osiągają przychody z prowadzenia apteki.

Dyrektor KIS wyjaśniał już, że wyłączenie to nie dotyczy farmaceutów kierujących apteką, jeśli są oni jedynie zatrudnieni przez przedsiębiorcę mającego zezwolenie na jej prowadzenie. Tak stwierdził m.in. w interpretacjach indywidualnych z 8 lipca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.338.2021.2. MD) i z 9 czerwca 2023 r. (0114-KDWP.4011.18.2023.1.PP).

Nie było natomiast jasne, czy wyłączenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, dotyczy również przychodów z prowadzenia punktów aptecznych.

Zgodnie z art. 70 prawa farmaceutycznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.) punkty apteczne to miejsca inne niż apteki, w których jest prowadzona sprzedaż produktów leczniczych, a które mogą być usytuowane wyłącznie na terenach wiejskich, jeśli na terenie wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna.

Przedsiębiorca, który wystąpił o najnowszą interpretację, był zdania, że prowadzenie punktu aptecznego nie wyklucza prawa do ryczałtu. Argumentował, że art. 70 prawa farmaceutycznego odróżnia punkt apteczny od apteki, a w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy podatkowej jest mowa wyłącznie o „prowadzeniu aptek”.

Nie zgodził się z nim dyrektor KIS. Przywołał definicję apteki zawartą w art. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146). Wynika z niej, że jest to „apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, z którymi Fundusz zawarł umowę na wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego objętego refundacją”.

Punkt apteczny mieści się więc w definicji apteki – stwierdził dyrektor KIS. ©℗