Zysk wspólnika z działalności inwestycyjnej cypryjskiej spółki jest opodatkowany jak przychód z działalności gospodarczej, a nie z kapitałów pieniężnych – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła Polaka, który zamierzał zostać wspólnikiem cypryjskiej spółki osobowej. Miała ona czerpać zyski ze świadczenia usług, ale także z inwestycji w udziały spółek kapitałowych, co wiązało się z otrzymywaniem przez nią dywidend. Ostatecznie zyski miały być dystrybuowane między wspólników będących polskimi rezydentami.
Nie było wątpliwości co do sposobu opodatkowania przychodów wspólników z działalności usługowej spółki – fiskus uważał, że powinny być one rozliczane jako przychody z działalności gospodarczej. Spór toczył się wyłącznie o zyski z działalności inwestycyjnej spółki, czyli np. obrotu papierami wartościowymi, inwestowania w udziały spółek kapitałowych.
Mężczyzna uważał, że wszystkie przychody uzyskane z uczestnictwa w cypryjskiej spółce są przychodami z działalności gospodarczej. Powoływał się na polsko-cypryjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a konkretnie na jej art. 10 ust. 4. Przepis ten traktuje dywidendy wypłacane z zysku zagranicznego zakładu (w tym wypadku cypryjskiego, bo co do tego, że spółka była zakładem, nie było wątpliwości) jako przychody z działalności gospodarczej i nie zawęża ich do określonych rodzajów działalności.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uważał jednak, że o klasyfikacji do źródła przychodu nie decyduje międzynarodowa umowa, tylko ustawa o PIT. – Zgodnie z nią zyski z działalności inwestycyjnej zalicza się do przychodów z kapitałów pieniężnych – zwrócił uwagę dyrektor. Stwierdził przy tym, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera tylko reguły kolizyjne i powinna być stosowana w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Nie decyduje natomiast o sposobie rozliczenia się podatnika w państwie, gdzie ma on nieograniczony obowiązek podatkowy – twierdził fiskus.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu się z tym nie zgodził. Przypomniał, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma pierwszeństwo przed ustawą o PIT, co wynika wprost z konstytucji.
Tak samo orzekł NSA. Potwierdził, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma pierwszeństwo i że zgodnie z nią przychód uzyskany przez wspólnika spółki cypryjskiej powinien być klasyfikowany do źródła z działalności gospodarczej także wtedy, gdy pochodzi on z działalności inwestycyjnej spółki.
Ważne
Dochody wspólnika (w tym również z dywidendy) z udziału w cypryjskiej spółce osobowej są dochodami uzyskiwanymi poprzez cypryjski zakład i są opodatkowane za granicą jako zyski przedsiębiorstw
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 25 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1308/14, II FSK 1427/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia