Ustalenie zasad opodatkowania tej umowy wymaga przeprowadzenia skomplikowanej wykładni przepisów mających charakter ogólny. Dokonując takiej wykładni, warto wesprzeć się interpretacjami indywidualnymi, które zostały wydane w analogicznych sprawach.
● OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI PODATKOWEJ CEN TRANSFEROWYCH
W zdecydowanej większości przypadków stronami umowy cash poolingu są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej. W związku z tym narzuca się pytanie, czy uczestnictwo w strukturze cash poolingu prowadzi do powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Obowiązek ten powstanie, jeżeli łącznie spełnione będą trzy przesłanki.