Od dziś (25 marca br.) zmieniają się przepisy o odraczaniu terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowych, lub rozkładaniu ich na raty. Decyzja o takiej uldze wygaśnie szybciej niż dotychczas, w sytuacji gdy podatnik (płatnik, inkasent, spadkobierca) nie dotrzyma warunków zobowiązania, którego się podjął.

Chodzi o uzgodnione z urzędem skarbowym:

  • odroczenie terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowej,
  • rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej.
  • odroczenie lub rozłożenie na raty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Przypomnijmy, że urząd skarbowy może się zgodzić na takie ulgi w przypadkach uzasadnionych „ważnym interesem podatnika” lub „interesem publicznym”. Tak wynika z art. 67a ordynacji podatkowej. Zmiany, które wchodzą w życie 25 marca 2024 r., dotyczą niedotrzymania – głównie przez podatnika, ale nie tylko – warunków odroczenia lub rozłożenia na raty. Wprowadza je nowelizacja z 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556 ze zm.).

Zmiany są trzy. Pierwsza jest porządkowa. Uchylony zostaje dotychczasowy art. 259 ordynacji, a jego treść w nieco zmienionym brzmieniu zostaje przeniesiona do nowego art. 67da ordynacji, czyli do rozdziału dotyczącego właśnie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (rozdział 7a w dziale III ordynacji).

Po drugie, decyzja o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej będzie wygasać w razie niedotrzymania terminu płatności jakichkolwiek trzech rat, a nie – jak dotychczas – trzech kolejnych rat. Oczywiście, wygaśnięcie decyzji będzie dotyczyć wszystkich niezapłaconych rat (tak samo, jak do tej pory).

Po trzecie, przepisy o wygaśnięciu decyzji „ulgowej” będą dotyczyć także odroczonych lub rozłożonych na raty:

  • należności płatników lub inkasentów,
  • odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
  • należności przypadających od spadkobierców podatnika lub płatnika oraz osób trzecich – to nowość. ©℗

Co się zmienia w ordynacji podatkowej

Do 24 marca 2024 r. Od 25 marca 2024 r.
Art. 259Par. 1. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji:1) o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – w całości;2) o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej – w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności.Par. 1a. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat. Par. 2. Przepisy par. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów oraz odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Art. 67daPar. 1. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o:1) odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – w całości;2) rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej – w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności.Par. 2. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej w zakresie wszystkich niezapłaconych rat. Par. 3. Przepisy par. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odroczonych lub rozłożonych na raty:1) należności płatników lub inkasentów;2) odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;3) należności przypadających od spadkobierców podatnika lub płatnika oraz osób trzecich.