Nie trzeba zwracać ulgi, jeśli kasa fiskalna była wykorzystywana minimum trzy lata albo gdy po przekształceniu działalności będzie dalej używana – potwierdzają organy podatkowe.
Nietypowa sytuacja dotyczyła podatniczki, która zawiesiła działalność gospodarczą na dwa lata z zamiarem jej odwieszenia i następnie ponownego zawieszenia. Kobieta nie dochowała jednak dwuletniego terminu i z tego powodu jej działalność została z urzędu wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).
Kobieta następnie ponownie zarejestrowała działalność, ale od razu ją zawiesiła. Zastanawiała się, czy ze względu na krótką przerwę, kiedy jej działalność nie była ani zarejestrowana, ani zawieszona, powinna zgłosić zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu na formularzu VAT-Z oraz zrobić odczyt pamięci kasy fiskalnej. Sądziła, że nie ma takiego obowiązku, bo planowała jeszcze używać kasy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy przyznał jedynie, że podatniczka nie musi składać VAT-Z (interpretacja z 26 kwietnia 2016 r., nr ITPP1/4512-99/16/AJ). Wyjaśnił, że niewznowienie działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia jest uznawane za trwałe jej zaprzestanie, skutkujące wykreśleniem wpisu w CEIDG. Automatycznie jest o tym zawiadamiany właściwy naczelnik urzędu skarbowego. Jeżeli więc organ podatkowy na tej podstawie wykreślił kobietę z rejestru podatników, to nie musi już ona składać VAT-Z.
Dyrektor bydgoskiej izby nie zgodził się z nią natomiast co do braku obowiązku odczytu pamięci kasy. Przypomniał, że w razie likwidacji działalności podatnik ma obowiązek dokonania odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej, czyli wykonania – z udziałem pracownika urzędu skarbowego – fiskalnego raportu rozliczeniowego. Jest to konieczne, ponieważ blokuje dalsze działanie kasy – wyjaśnił dyrektor IS.
Zwrot ulgi
W innej tegorocznej interpretacji (nr ITPP1/4512-1118/15/AJ) bydgoski organ wyjaśnił natomiast, że samo zawieszenie działalności może wpłynąć na zwrot ulgi na kasę. Przypomniał, że podatnicy muszą ją oddać, gdy zaprzestaną działalności w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Według organu do tego trzyletniego okresu nie wlicza się czasu zawieszenia działalności gospodarczej.
Jeżeli więc suma okresów używania kasy (np. przed zawieszeniem działalności i po zawieszeniu) nie przekracza trzech lat, to podatnik musi zwrócić ulgę.
Nie przy przekształceniu
Ulgi nie traci się natomiast przy przekształceniu działalności. To z kolei potwierdził dyrektor IS w Łodzi w interpretacji z 5 maja 2016 r. (nr 1061-IPTPP3.4512.119.2016.2.ALN).
Chodziło o kobietę świadczącą usługi medyczne. Rozważała ona przekształcenie swojej działalności w spółkę z o.o. przed upływem trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu w kasach fiskalnych (używała dwie). Jednocześnie chciała założyć nową jednoosobową działalność gospodarczą w tym samym zakresie (przepisy nie pozwalają przekształcić tylko części działalności). Zastanawiała się, jak dalej wykorzystywać kasy, żeby nie stracić ulgi, z której skorzystała przy ich zakupie.
Dyrektor łódzkiej izby potwierdził, że jeśli podatniczka będzie wykorzystywała obie kasy w spółce powstałej w wyniku przekształcenia, to nie straci ulgi. Inaczej będzie, jeśli wycofa jedną z nich z użytkowania; wówczas będzie musiała oddać ulgę, która przysługiwała w związku z jej zakupem. W takiej sytuacji trzeba będzie też wykonać, w obecności pracownika urzędu skarbowego, raport rozliczeniowy za cały okres pracy tej kasy. Po odczytaniu pamięci i wymianie modułu podatniczka mogłaby wykorzystywać to samo urządzenie w nowo powstałej działalności – potwierdził organ. Dodał, że musiałaby tylko złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego i dokonać fiskalizacji kasy.

Gdyby natomiast kupiła nową kasę, mogłaby skorzystać z ulgi na jej zakup – potwierdził dyrektor izby.