Ze zwolnienia w podatku skorzystają poseł i senator, ale członek samorządu rolniczego tylko wtedy, gdy nie pełni żadnej funkcji w organie stanowiącym – wynika z wyroku NSA.
Wątpliwości dotyczyły art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Zwolnienie dotyczy dochodu nieprzekraczającego miesięcznie 2280 zł.
Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się izba rolnicza. Chciała się upewnić, czy zwolnienie to obejmuje również należności związane z podróżami służbowymi wypłacane członkom jej organów, gdy ci pełnią obowiązki społeczne i obywatelskie. Jej wątpliwości wynikały z tego, że art. 13 ustawy o PIT różnicuje należności otrzymywane przez osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie (ust. 5) oraz należności trafiające do osób zasiadających w zarządach, radach nadzorczych, komisjach lub innych organach stanowiących osób prawnych (ust. 7). Izba rolnicza (która jest osobą prawną) uważała jednak, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT ma zastosowanie do obu tych źródeł przychodów, bo liczy się tylko pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Stwierdził, że zwolnienie ma zastosowanie do należności otrzymywanych przez senatorów posłów, radnych, członków organizacji społecznych, a nawet reprezentantów izby rolniczej, pod warunkiem jednak, że nie wchodzą oni do jej organów stanowiących. – Jeśli pełnią funkcję w organach stanowiących, to zwolnienie nie przysługuje – stwierdził organ.
Z fiskusem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Stwierdził, że ustawa wyraźnie wyłącza z przychodów związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich te, które są otrzymywane przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Maciej Jaśniewicz powołał się też na inne wyroki NSA w podobnych sprawach, które to potwierdzają (sygn. akt II FSK 1593/12, II FSK 496/08).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 943/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia