Minister finansów będzie przesyłać innym państwom: informacje o kontach nierezydentów zebrane od instytucji finansowych, interpretacjach indywidualnych mających skutki transgraniczne i decyzjach dotyczących cen transferowych.
Wynika to z opublikowanego projektu nowej ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Resort chce, aby wszystkie uregulowania dotyczące tych zagadnień znalazły się w jednym akcie prawnym. Nie będzie ich już więc w ordynacji podatkowej. W nowej ustawie zostaną też wdrożone przepisy unijne.
Projekt zakłada, że automatycznie będą przekazywane informacje o wydanych po 2016 r. interpretacjach indywidualnych dotyczących transakcji międzynarodowych i decyzjach w sprawach cen transakcyjnych.
Do końca 2017 r. Polska ma też przesłać informacje o interpretacjach i decyzjach wydanych w tym zakresie w latach 2012 –2016.
Automatycznie mają być również wymieniane informacje o jednostkach wchodzących w skład grupy kapitałowej (Country-by-Country Reports). Ma to zapobiegać wykorzystywaniu luk w prawie krajowym i międzynarodowym do przerzucania zysków pomiędzy państwami i obniżaniu dzięki temu podatku. Wymiana będzie dotyczyła jednak tylko dużych grup kapitałowych (gdy ich skonsolidowane przychody przekroczą 750 mln euro) i działających w zakresie więcej niż jednej jurysdykcji podatkowej. W tym zakresie przesyłane będą dane o: rozmiarze prowadzonej działalności (wartości aktywów, kapitału zakładowego, liczbie zatrudnionych osób), wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat) oraz zapłaconego (i należnego) podatku, miejscach prowadzenia działalności, a także przedmiocie tej działalności.
Do ustawy mają być też wprowadzone regulacje umożliwiające automatyczną wymianę informacji podatkowych z państwami innymi niż unijne i USA (z którymi podpisana jest inna umowa FATCA) w oparciu o jednolity standard opracowany przez OECD – Common Reporting Standard. Instytucje finansowe będą więc zobowiązane do identyfikacji rachunków i przesyłania określonych informacji.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – w konsultacjach