Tylko do 15 marca podatnicy mają czas na uregulowanie opłaty z tytułu podatku rolnego. Wiele osób jest z niego zwolnionych, ale pamiętać o nim powinni szczególnie rolnicy. Termin mija już w tym tygodniu.

Opłata rolna jest wymagana od posiadaczy gruntów rolnych, obejmując nie tylko te przeznaczone do uprawy, lecz również stawy, sady oraz rowy. To obowiązkowe świadczenie istnieje od 1985 roku, a kolejny termin płatności upływa 15 marca.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym, należność ta dotyczy użytków rolnych. Oznacza to, że nie wszyscy właściciele gruntów są zobowiązani do uiszczania tego podatku, jednak podlegają mu również budynki. Skróty używane do identyfikacji opodatkowanych podmiotów to Br: grunty rolne zabudowane, Ł: łąki, R: grunty orne, S: sady, Ps: pastwiska, W: grunty pod rowami, Wsr: grunty pod stawami.

Kto musi zapłacić podatek rolny?

Podatkiem są obciążeni posiadacze gruntów, użytkownicy wieczyści, posiadacze gruntów publicznych oraz dzierżawcy gospodarstw rolnych. Jednak opodatkowanie nie wynika wyłącznie z samego faktu posiadania ziemi, lecz z jej wykorzystania do celów rolniczych. W przypadku, gdy działka służy działalnościom innym niż rolnicze, właściciel musi uiścić podatek od nieruchomości.

Definicja działalności rolniczej obejmuje produkcję roślin - nie tylko warzyw, owoców, czy roślin ozdobnych, ale także grzybów - oraz hodowlę zwierząt, w tym nawet owadów. Zwolnione są z tego podatku również grunty o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego, choć nie muszą one być jednym spójnym obszarem, należy uwzględnić cały posiadany teren.

Właściciele gruntów użytkowych rolnych klasy V, VI i VI, użytków ekologicznych oznaczonych literą "E", a także terenów w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi są zwolnieni z obowiązku płacenia podatku.

Ile wynosi podatek rolny?

Wysokość podatku rolnego jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Aktualnie, za każdy hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych podatnicy muszą zapłacić do 224,08 zł, natomiast za pozostałe hektary już 448,15 zł. Dokładną kwotę określi odpowiednia gmina w korespondencji - jednak suma ta może się różnić w zależności od lokalizacji. Nie powinna jednak przekraczać podanych kwot. Opłatę można uregulować bezpośrednio w kasie gminy, przelewem lub u inkasenta.

Podatek rolny musi być zapłacony w czterech ratach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Najbliższy termin płatności przypada więc już w tym tygodniu. Jeśli kwota podatku rolnego, którą należy uiścić, wynosi mniej niż 100 zł, całą sumę należy uregulować do 15 marca. Osoby, które wcześniej nie płaciły podatku rolnego, lecz zostały obciążone tym obowiązkiem na skutek decyzji gminy, muszą uregulować należność w terminie 14 dni od otrzymania wspomnianej decyzji.

Kto nie musi płacić podatku rolnego?

Pewne osoby mogą być zwolnione z płacenia podatku rolnego, jeśli łączna powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu nie przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego, niezależnie od tego, czy tereny te tworzą spójny obszar, czy nie.

Dodatkowo, z obowiązku opłacania podatku rolnego zwolnione są osoby posiadające grunty wyłączone spod tego obowiązku, jak np. użytki rolne klasy V, VI i VIz lub obszary zadrzewione i zakrzewione na terenach rolnych, użytki ekologiczne oznaczone symbolem "E" (np. E-N, E-PS, E-R), oraz tereny w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi.