Pierwsza rata podatku od nieruchomości od osób fizycznych musi zostać uregulowana do 15 marca 2024 roku. Urzędy gmin są zobowiązane do przekazania mieszkańcom informacji o wysokości tego podatku. Stawki nie są jednakowe dla wszystkich, gdyż to gminy samodzielnie ustalają wysokość podatku.

Podatek od nieruchomości opłacają osoby, które posiadają grunty, mieszkania, budynki lub ich części, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Jeśli suma podatku od nieruchomości nie przewyższa 100 złotych, wówczas jest ona uregulowana jednorazowo do 15 marca. Jednak jeżeli kwota przekracza tę sumę, osoby fizyczne mają obowiązek uregulowania go w ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku.

W sytuacji, gdy nieruchomość jest współwłasnością co najmniej dwóch osób, wszyscy współwłaściciele są zobowiązani do podzielenia się opłatą podatku od nieruchomości. Jednak istotne jest zauważenie, że wystarczy, aby jedna osoba uregulowała podatek, aby pozostałe zostały zwolnione z tego obowiązku. Dodatkowo nawet małżonkowie, którzy współposiadają tę samą nieruchomość, otrzymają osobne decyzje podatkowe od właściwego organu.

Wysokość podatku od nieruchomości

Wysokość podatku jest określana w decyzji przez właściwy organ podatkowy. Zazwyczaj jest to wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, w zależności od lokalizacji nieruchomości objętej opodatkowaniem.

Nie rozliczyłeś jeszcze PIT-u? Żaden problem! Pobierz naszą bezpłatną aplikację do rozliczania PIT - KLIKNIJ TUTAJ

Kwoty podatku od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości wzrosła z 1 złotego w roku 2023 do 1,15 złotego w 2024 roku, natomiast dla gruntów pod budynkami - z 0,61 złotego za metr kwadratowy w poprzednim roku do 0,71 złotego za metr kwadratowy w bieżącym roku. W przypadku nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej podatek może nawet sięgnąć 33,10 zł za metr kwadratowy.

Wartości maksymalne podatku od gruntów przyjmują następujące wartości:

  • Dla terenów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków, wynosi 1,34 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.
  • Dla terenów znajdujących się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi, takimi jak jeziora i sztuczne zbiorniki, opłata wynosi 6,66 zł za każdy hektar powierzchni.
  • Dla pozostałych terenów, w tym tych wykorzystywanych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, podatek wynosi 0,71 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.
  • Dla terenów niezabudowanych, które podlegają rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, i znajdujących się na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszanej zabudowy, jeśli od daty wejścia w życie planu minęło co najmniej 4 lata i w tym czasie nie rozpoczęto budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, opłata wynosi 4,39 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.

Wygląda więc na to, że w tym roku większość podatników będzie zmuszona zapłacić wyższe opłaty. Opłata od nieruchomości w większości dużych miast, takich jak Kraków, Wrocław i Łódź, wyniesie 1,15 zł za każdy metr kwadratowy rocznie dla mieszkań. Innymi słowy, dla właścicieli 65-metrowego mieszkania kwota podatku wzrośnie z obecnych 65 zł do 74,75 zł w 2024 roku.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Podatnikami podatku od nieruchomości mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • Są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  • Są posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  • Są użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • Są posiadaczami nieruchomości lub ich części, bądź obiektów budowlanych, lub ich części, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że:
  • Posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem lokali mieszkalnych osób fizycznych, które nie stanowią odrębnych nieruchomości,
  • Posiadanie jest bez tytułu prawnego.

W przypadku współwłasności nieruchomości lub obiektu budowlanego przez co najmniej dwa podmioty - każdy współwłaściciel lub posiadacz nieruchomości solidarnie ponosi obowiązek podatkowy od nieruchomości, lub obiektu budowlanego.