Przychody z 2023 roku do kwoty 85.528 zł nie skutkują obowiązkiem złożenia zeznania PIT-37, gdy uzyskano wyłącznie przychody objęte w całości ulgą dla młodych, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ lub ulgą dla pracujących seniorów.

Limit 85.528 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków i dotyczy również przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej objętych ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ oraz ulgą dla pracujących seniorów.

W limicie nie uwzględnia się:

 • przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w ustawie PIT,
 • innych przychodów zwolnionych od podatku PIT oraz
 • przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wymienione ulgi to zwolnienia podatkowe dla których zastosowania ważne jest spełnienie ustawowych warunków (art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy PIT).

Ulga dla młodych

Przysługuje osobom, które przynajmniej przez część 2023 r. miały mniej niż 26 lat oraz do 26 urodzin (włącznie) uzyskały przychody z:

 • pracy na etacie,
 • umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy PIT),
 • praktyk absolwenckich i staży uczniowskich lub
 • zasiłku macierzyńskiego.

W zeznaniu PIT-37 za 2023 rok należy zaznaczyć kwadrat w poz. 34 w część D.1. zeznania (kwadrat w poz. 35, gdy z ulgi korzysta małżonek). Wypełnić należy również część D.2. poprzez podanie dla poszczególnych rodzajów przychodów, wysokości przychodów objętych ulgą dla młodych. Informacje te znajdują się w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informacja o przychodach z umowy o pracę otrzymanych przed ukończeniem 26 lat znajduje się w poz. 36, 41 i 110 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajduje się informacja o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, o przychodach, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Ulga na powrót

Ulga na powrót jest związana ze zmianą rezydencji podatkowej.

Obejmuje ona przychody z:

 • pracy na etacie,
 • umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy PIT),
 • pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą podatkową),
 • zasiłku macierzyńskiego.

W zeznaniu PIT-37 za 2023 rok należy zaznaczyć kwadrat w poz. 36 część D.1. zeznania (kwadrat w poz. 37, gdy z ulgi korzysta małżonek). Wypełnić należy również część D.2. poprzez podanie dla poszczególnych rodzajów przychodów, wysokości przychodów objętych ulgą na powrót. Informacje te znajdują się w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informacja o przychodach z umowy o pracę znajduje się w poz. 29, 34 i 115 informacji PIT-11 ). W PIT-11 w części E znajduje się informacja o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G o przychodach, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Ulgą dla rodzin 4+

Warunkiem do skorzystania z ulgi jest posiadanie minimum 4 dzieci:

 • małoletnich, w stosunku do których w 2023 roku podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego zamieszkującego z dzieckiem lub sprawował funkcję rodziny zastępczej, lub
 • pełnoletnich otrzymujących zasiłek/dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, lub
 • pełnoletnich do 25. roku życia, które uczą się lub studiują i spełniają kryterium dochodowe, w stosunku do których podatnik wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej,

Ulga obejmuje przychody z:

 • pracy na etacie,
 • umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy PIT),
 • pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą podatkową),
 • zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli podatnik ma prawo do ulgi dla rodzin 4+ i z niej korzysta to w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok wypełnia część D.1. tego zeznania (zaznacza kwadrat w poz. 38 zeznania, a gdy z ulgi korzysta małżonek – kwadrat w poz. 39 zeznania). Wypełnić należy również część D.2. poprzez podanie dla poszczególnych rodzajów przychodów, wysokości przychodów objętych ulgą dla rodzin 4+.

Informacje te znajdują się w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informacja o przychodach z umowy o pracę znajduje się w poz. 29, 34 i 115 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajduje się informacja o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Ulga dla pracujących seniorów

Ulga przysługuje dla kobiet oraz mężczyzn, jeśli wiek odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn osiągnęli przed 2023 rokiem lub w jego trakcie oraz pomimo nabycia uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych nadal pracują zarobkowo i z tego tytułu podlegają ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nie pobierają:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 • emerytury lub renty rodzinnej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych (np. żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy),
 • emerytury lub renty rodzinnej z FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
 • świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy PIT,
 • uposażenia lub uposażenia rodzinnego przysługującego sędziom,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego członkom rodziny zmarłych funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych.

Ulga obejmuje przychody z:

 • pracy na etacie,
 • umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy PIT),
 • pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą podatkową),
 • zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli podatnik ma prawo do ulgi dla pracujących seniorów i z niej korzysta to w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok wypełnia część D.1. tego zeznania (zaznacza kwadrat w poz. 40 zeznania, a gdy z ulgi korzysta małżonek – kwadrat w poz. 41 zeznania). Wypełnić należy również część D.2. poprzez podanie dla poszczególnych rodzajów przychodów, wysokości przychodów objętych ulgą dla pracujących seniorów. Informacje te znajdują się w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informacja o przychodach z umowy o pracę znajduje się w poz. 43, 48 i 115 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajduje się informacja o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Źródło: Broszura Informacyjna MF