Ulga dla młodych, czyli zerowy PIT dla młodych, to wciąż atrakcyjna preferencja podatkowa. Ulga dla młodych ma wspierać pracowników dopiero wchodzących na rynek pracy. W praktyce oznacza to, że młodzi podatnicy, którzy nie przekroczyli 26. roku życia, mają możliwość korzystania z zerowego podatku dochodowego od określonych rodzajów przychodów. Jest też określony limit zarobków. Dla kogo jest ulga dla młodych w PIT i jakich formalności należy dopełnić? Odpowiadamy w tekście.

Ulga dla młodych w PIT, ale dla kogo konkretnie?

Ulga dla młodych stanowi zwolnienie podmiotowe przewidziane dla młodych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Preferencje podatkowe mogą być stosowane przez osoby, które nie ukończyły 26. urodzin, a ich przychody roczne nie przekraczają 85 528 zł. Warto zaznaczyć, że ulga nie obejmuje młodych przedsiębiorców. Skupia się wyłącznie na przychodach uzyskanych z:

stosunku pracy (w tym spółdzielczego) lub pokrewnych form, takich jak stosunek służbowy, praca nakładcza;umowy zlecenia;praktyki absolwenckiej;stażu uczniowskiego;zasiłku macierzyńskiego.

Ulga dla młodych. Jaki jest limit?

Nie ma przeciwwskazań, aby młody podatnik osiągający przychody z różnych źródeł i skorzystał z ulgi dla młodych. Jednak ulgą dla młodych są objęte przychody otrzymane przez podatnika, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga dla młodych w PIT. Jakie należy spełnić formalności?

Ulga dla młodych obowiązuje z mocy ustawy. To z kolei oznacza, że podatnik z zasady nie musi składać dodatkowych oświadczeń czy wniosków swojemu płatnikowi, np. pracodawcy.

Pisemny wniosek podatnik składa tylko wówczas, gdy spełnia warunki do ulgi i nie chce, aby płatnik stosował ulgę przy poborze zaliczek. Treść wniosku podatnik redaguje sam (nie ma urzędowego wzoru), a następnie składa go bezpośrednio płatnikowi (odrębnie za każdy rok podatkowy).

Płatnik stosuje wniosek najpóźniej od następnego miesiąca po jego otrzymaniu.

Złożenie wniosku może uchronić podatnika przed koniecznością dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym, w sytuacjach gdy w trakcie roku uzyskuje on przychody od różnych płatników, z których każdy ma prawo do zastosowania ulgi zgodnie z ustawą

Ulga dla młodych obowiązuje niezależnie od złożenia PIT-2 u pracodawcy czy zleceniodawcy. W przypadku dochodów od 2020 roku nie jest już konieczne składanie oświadczenia o korzystaniu z ulgi dla młodych. Jednakże, formularz ten może być istotny, gdy podatnik chce ubiegać się o pobór zaliczek na PIT bez uwzględnienia ulgi dla młodych.

Ważne

Warto podkreślić, że ulga w podatku dochodowym dla młodych nie zwalnia z opłacania składek na ZUS i NFZ, jeśli podatnik jest objęty ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

Ulga dla młodych w PIT. Ulga dla małżeństw

Dla małżeństw, niezależnie od formy rozliczenia rocznego (indywidualnie lub wspólnie), limit 85 528 zł przysługuje odrębnie dla każdego małżonka. Niewykorzystana część limitu przez jednego małżonka nie przechodzi na drugiego ani nie zwiększa limitu przysługującego w kolejnych latach.

Ulga dla młodych. Jak się rozliczyć?

Rozliczenie PIT-37 dla osób do 26 roku życia, które korzystają z ulgi dla młodych, wymaga uwzględnienia kilku istotnych informacji. Wypełnianie zeznania rocznego będzie oparte na otrzymanym PIT-11, zawierającym:

Wiersz 2 – należności z tytułu umowy o pracę lub pokrewnych form;Wiersz 7 – należności z tytułu umowy zlecenia;Wiersz 11 – należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich;Wiersz 13 – należności z tytułu zasiłków macierzyńskich;Pozycja 97 – składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi przychód osiągnięty w ramach ulgi dla młodych.

W części G – informacja o przychodach zwolnionych od podatku, załącznikach oraz pobranych przez płatnika składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowskich na rzecz związków zawodowych, należy zwrócić szczególną uwagę na pozycje od 109 do 113, dotyczące przychodów ze stosunku pracy, umów zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, oraz zasiłków macierzyńskich. Dodatkowo, pozycja 122 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby korzystające z ulgi dla młodych powinny szczególnie zwrócić uwagę na część C PIT-37, gdzie należy wykazać kwotę podlegającą zwolnieniu z PIT. Całkowita suma wartości w tej sekcji nie może przekroczyć 85 528 zł przychodu osiągniętego przez jedną osobę (podatnika lub współmałżonka).