W 2024 r. właściciele mieszkań, domów, gruntów czy budynków, w których prowadzą firmy, zapłacą więcej. Podatek od nieruchomości wzrósł o 15 proc. To rekordowa podwyżka od 25 lat. Ile maksymalnie zapłacą właściciele budynków mieszkalnych i gruntów? Kto jest odpowiedzialny za ustalenie dokładnych kwot? Dowiesz się z artykułu.

Podatek od nieruchomości. Co obejmuje?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomościgrunty; budynki lub ich części; budowle (obiekty, które nie są budynkami lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). Z opłaty podatku od nieruchomości wyłączone są użytki rolne lub lasy, chyba że są zajęte na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – wtedy należy zapłacić podatek od nieruchomości.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych
lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości; lub jest bez tytułu prawnego).

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości określają w swoich uchwałachrady gmin, dlatego mogą się różnić. Górne granice każdego roku wyznacza Ministerstwo Finansów. Stawki podatku od nieruchomości są wyrażone w kwotach poza stawką od budowli (obiekty, które nie są budynkami), która ma charakter procentowy i wynosi 2% ich wartości.

Co istotne, w przypadku budynków lub gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stosowane są wyższe kwotowe stawki opodatkowania.

Przykład

Podatek od nieruchomości może wzrosnąć, jeżeli przedsiębiorca wydzielił część mieszkania do celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W zeszłym roku MF postanowiło, że stawki maksymalne podatku od nieruchomości będą w 2024 roku wyższe o ok. 15% od obowiązujących w 2023 roku. Np. stawka maksymalna podatku od budynków mieszkalnych wyniesie w 2024 roku 1,15 złod 1 m2 powierzchni użytkowej, co w praktyce oznacza, że właściciel 65-metrowego mieszkania, który w 2023 r. płacił 65 zł podatku, w 2024 r. zapłaci 74,75 zł.

Natomiast najwyższa możliwa stawka podatku od budynków (także mieszkalnych) używanych do prowadzenia działalności gospodarczejto 33,10 złod 1 m2 powierzchni użytkowej.

Kiedy i jak płacić podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne płacą podatek w ratach. Terminy są następujące: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Co istotne, jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, nie dzielimy jej na raty. W tej sytuacji należy zapłacić cały podatek w terminie płatności pierwszej raty.

Źródło: www.biznes.gov.pl