Ze zwolnienia w VAT może skorzystać nie tylko nauczyciel z wykształceniem kierunkowym z danej dziedziny. W świetle wyroków TSUE pod pojęciem nauczyciela należy rozumieć każdą działalność, która jest wykonywana w ramach przekazywania wiedzy i umiejętności – orzekł WSA we Wrocławiu.

Spór dotyczył zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Przewiduje on zwolnienie usług prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczonych przez nauczycieli.

Chodziło o instruktora szachowego, który w ramach działalności gospodarczej uczy gry w szachy. Zajęcia, zarówno grupowe, jak i indywidualne, prowadzi w szkołach i przedszkolach.

Swoje usługi świadczy zgodnie z podstawą programową przewidzianą dla kształcenia powszechnego. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.), które dotyczy podstaw programowych, uczeń wykorzystuje m.in. szachy do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad.

Co ze zwolnieniem

Sądził, że ma prawo do zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Wyjaśnił, że posiada certyfikat ukończenia kursu, który potwierdza posiadanie niezbędnych kompetencji i umiejętności do prowadzenia zajęć w tym zakresie.

Co prawda nie ma wykształcenia pedagogicznego, ale – jak podkreślił – ma doświadczenie i niezbędne umiejętności, którymi powinien legitymować się nauczyciel.

Był zdania, że spełnia obie przesłanki zwolnienia:

  • podmiotową, bo zachodzi związek pomiędzy posiadanymi przez niego kwalifikacjami a treścią przekazywaną przez niego podczas nauczania gry w szachy, oraz
  • przedmiotową, bo nauka gry w szachy jest przewidziana w powszechnym programie nauczania.

Brak wykształcenia kierunkowego

Nie zgodził się z nim dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 17 kwietnia 2023 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.113.2023.2. EW) stwierdził, że mężczyźnie brakuje wykształcenia kierunkowego w dziedzinie związanej z grą w szachy (np. ukończonych studiów wyższych, przynajmniej w zakresie matematyki).

Wyjaśnił, że nauczyciel powinien legitymować się wiedzą i kwalifikacjami zdobytymi w oficjalnym systemie nauczania (czy to publicznym, czy prywatnym), np. zgodnie z prawem oświatowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), prawem o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Dyrektor KIS uznał też, że lekcje gry w szachy nie mają charakteru kształcenia powszechnego ani wyższego, bo – jak stwierdził – nie wiążą się z przekazywaniem wiedzy i kompetencji dotyczących obszernego i zróżnicowanego zespołu dziedzin, a także ich pogłębiania oraz rozwoju.

...instruktor jest nauczycielem

Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Dominik Dymitruk wskazał, że w świetle orzecznictwa sądowego status nauczyciela wcale nie oznacza konieczności wykazania się wykształceniem kierunkowym z danej dziedziny, i to jeszcze zdobytym w publicznym systemie nauczania.

Natomiast w odniesieniu do przedmiotowej przesłanki zwolnienia z VAT sędzia nawiązał do orzecznictwa TSUE. Wynika z niego, że pojęcie „edukacja szkolna i uniwersytecka” nie obejmuje jedynie nauczania, które umożliwia uzyskanie określonego wykształcenia.

– Obejmuje także inną działalność, w ramach której prowadzi się nauczanie w celu poszerzania wiedzy i umiejętności uczniów lub studentów, o ile nie będzie miało charakteru wyłącznie rekreacyjnego – wyjaśnił asesor Dymitruk.

Zwrócił uwagę na to, że lekcje gry w szachy odbywają się w szkołach i przedszkolach. Pozwala to przyjąć, że jest to nauczanie powszechne – orzekł sąd.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym

orzecznictwo