Najpóźniej dziś (31 stycznia) płatnicy PIT muszą przesłać do urzędu skarbowego informacje: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R i PIT-8AR za 2023 r. To także ostatni dzień dla niektórych spółek na złożenie zawiadomienia ZAW-RD lub oświadczenia OSW-RD.

Ministerstwo Finansów przypomniało właśnie płatnikom PIT, że od 2022 r. nie można już przesłać informacji z niepoprawnym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP, tj. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999). Konieczne jest wpisanie prawidłowych danych rejestracyjnych (PESEL albo NIP, adres zamieszkania podatnika), bo tylko to umożliwi podatnikom rozliczenie się za pomocą usługi Twój e-PIT. Przekazanie błędnych danych spowoduje, że system nie będzie mógł wygenerować i udostępnić osobie, dla której jest wysyłana informacja, zeznania podatkowego w Twój e-PIT.

PIT-11 (aktualna wersja 29) to informacja płatnika PIT o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-8C (wersja 11) jest informacją o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. PIT-R (wersja 21) – o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. PIT-40A/11A (wersja 21) to roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Wszystkie te informacje płatnicy (i organy rentowe) przesyłają do urzędu skarbowego do końca stycznia, a podatnikowi – do końca lutego.

Z kolei PIT-4R (wersja 13) to deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy. Natomiast PIT-8AR (wersja 13) jest deklaracją roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym. Obie deklaracje otrzymuje tylko urząd skarbowy.

Ponadto również dziś spółki, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, a które chciałyby wybrać opodatkowanie estońskim CIT, czyli ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, powinny złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie ZAW-RD. Termin mija bowiem z końcem pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana tym ryczałtem. Natomiast formularz OSW-RD składają spółki, które już wcześniej wybrały estoński CIT. Jest to oświadczenie o podmiotach, w których prawa posiada udziałowiec lub akcjonariusz takiej spółki. Składa się je do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego spółki stosującej opodatkowanie ryczałtem. ©℗