Zakup samochodu często wiąże się z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Są jednak sytuacje, kiedy nie trzeba płacić podatku PCC. Kiedy są wyjątki? Wyjaśniamy w tekście.

Co to jest podatek od czynności cywilnoprawnych PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest to podatek pobierany od określonych czynności prawnych, takich jak umowy kupna-sprzedaży np. samochodu, darowizny, zamiany, ustanowienia służebności, czy umowy o dożywocie. PCC jest opłacany przez osoby fizyczne i osoby prawne uczestniczące w tych transakcjach.

Stawki PCC mogą się różnić w zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej. Podatek z zasady jest obowiązkowy, a jego wpłatę należy dokonać w określonym terminie po zawarciu umowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC? Co podlega opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC podlegają również zmiany w umowach, o ile dokonana modyfikacja skutkuje wzrostem podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Warto pamiętać, że czynności podlegają opodatkowaniu, pod warunkiem że ich przedmiotem są:

- rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na obszarze tego terytorium,

– rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, o ile nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak trzeba obliczać podatek PCC?

W przypadku konieczności zapłaty podatku przy zakupie samochodu wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych PCC wylicza się przy zastosowaniu stawki 2 proc.od umowy sprzedaży samochodu.

Jednak kiedy nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych PCC?

Kupno samochodu. Kiedy nie zapłacisz PCC?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) w następujących przypadkach.

Opodatkowanie VAT

Umowa sprzedaży nie jest objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC, jeśli jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej (VAT), lub jeśli co najmniej jedna ze stron umowy jest zwolniona z VAT, tak jak np. przy zakupie samochodu od przedsiębiorcy.

Pojazd zagraniczny

Umowa sprzedaży dotycząca pojazdu znajdującego się za granicą nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych PCC, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

Umowa jest zawarta za granicą.Kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce.

Czemu nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych? PCC od zakupu samochodu a VAT

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że podatek od czynności cywilnoprawnych PCC obejmuje wyłącznie czynności cywilnoprawne związane z obrotem nieprofesjonalnym czyli nie biznesowym. Obrót profesjonalny jest natomiast opodatkowany podatkiem od towarów i usług VAT.

W praktyce czynności cywilnoprawne PCC, które skutkują powstaniem obowiązku podatkowego w ramach podatku od towarów i usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jeśli jednak nie zachodzą wyjątki od obowiązku opodatkowania i płatności podatek od czynności cywilnoprawnych PCC trzeba zapłacić.

Jak płaci się podatek od czynności cywilnoprawnych PCC?

Podatnicy zobowiązani do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są zobligowani do złożenia deklaracji podatkowej PCC-3 oraz do obliczenia i wniesienia należnego podatku w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, bez konieczności otrzymywania wezwania od organu podatkowego.

Deklarację można złożyć osobiście, korzystając z platformy internetowej lub przesłać pocztą do właściwego urzędu skarbowego z uwagi na miejsce zamieszkania. Należy dokonać wpłaty podatku na konto tego urzędu skarbowego, do którego złożono deklarację podatkową. Alternatywnie, podatnik ma możliwość uiszczenia podatku w kasie urzędu skarbowego.

Wszelkie formalności związane z deklaracją oraz uregulowaniem podatku powinny być dopełnione w wyznaczonym terminie, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.