Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów weszło już w życie. Określa ono m.in., jak zapisywać koszty w ramach nowej ulgi B+R.
Od 8 kwietnia obowiązuje rozporządzenie zmieniające (Dz.U. z 2016 r. poz. 467), które przewiduje zmianę dotyczącą wprowadzonej od początku roku ulgi na badania i rozwój (B+R). Polega ona na możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową oraz możliwość odliczenia od dochodu części tych wydatków. Podatnicy, którzy skorzystają z tej ulgi, muszą wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub księgach rachunkowych. Rozporządzenie zmieniające przewiduje obowiązek ujęcia tego rodzaju kosztów w odrębnej kolumnie.
Ponadto wprowadza ono korzystne zmiany dla osób kontynuujących działalność gospodarczą. Nie muszą już oni sporządzać dwóch spisów z natury – na 31 grudnia i 1 stycznia kolejnego roku. Wystarczy jeden – na koniec roku. Następnie zamiast kolejnego spisu z 1 stycznia, wystarczy przepisać ten z 31 grudnia poprzedniego roku.
Kolejna korzystna zmiana dotyczy podatników, którzy prowadzą podatkową księgę w formie elektronicznej, przy użyciu komputera. Rozporządzenie przewiduje, że nie trzeba takiej księgi drukować. Wystarczy przenieść ją na nośnik danych, który zapewni trwałość zapisu informacji.
Reklama
Rozporządzenie dostosowało też przepisy dotyczące PKPiR m.in. do zmian wynikających z ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 211).

Reklama
Od 1 stycznia tego roku z ustawy o PIT zostały z kolei usunięte przepisy nakazujące obowiązkową korektę kosztów przez podatników, którzy nie uiścili należności na rzecz kontrahenta po upływie terminu zapłaty. Mimo zmiany ustawy, rozporządzenie dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nadal odnosiło się do dowodów księgowych, które stanowiły podstawę korekty kosztów. Dopiero rozporządzenie zmieniające usunęło odesłania do art. 24d ustawy o PIT, który regulował zasady korekty kosztów.
MF wyjaśniło jednak w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego, że podatnicy, którzy skorygowali swoje koszty uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2016 r. albo przed tą datą zwiększyli swoje przychody na podstawie art. 24d ustawy o PIT, muszą stosować rozporządzenie w brzmieniu obowiązującym również przed 1 stycznia 2016 r. A zatem jeśli podatnik skorygował koszty, bo minął termin zapłaty, miał obowiązek odnotować to zdarzenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.