Przy sprzedaży udziału w nieruchomości spółka kapitałowa działa w charakterze podatnika VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Spółka chciała zbyć udział w nieruchomości

Chodziło o spółkę, która zamierzała zbyć udział w nieruchomości (50 proc.), który nabyła w wyniku licytacji komorniczej. Sąd przysądził na rzecz spółki własność udziału we współwłasności tej nieruchomości, a jej nabycie i zasiedlenie nastąpiło z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu.

Spółka planowała sprzedać udział po upływie dwóch lat od daty jego nabycia, jak również po upływie dwóch lat od daty zasiedlenia.

Chciała się upewnić, czy sprzedaż ta nie będzie objęta VAT, a gdyby była, to czy będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Na wypadek, gdyby przepis ten nie znalazł zastosowania, wskazała inną podstawę zwolnienia – art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Wyjaśniła, że co prawda sama jest czynnym podatnikiem VAT, ale w ostatnim okresie nie sprzedała żadnych nieruchomości i nie wykonuje działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. Nie wykorzystywała też posiadanego udziału w działalności gospodarczej, a z tytułu jego nabycia nie przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT.

Dodała, że na nieruchomości, w której ma udział, znajdują się budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy, ale obiekty te są użytkowane wyłącznie przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.

Jak osoba fizyczna

Spółka była zdania, że planowana przez nią sprzedaż udziału w nieruchomości nie będzie objęta VAT. Uważała, że transakcja ta będzie związana z zarządzaniem majątkiem osobistym. Podkreśliła, że nie podejmie w tym zakresie działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Nie będzie też podejmować czynności porównywalnych z działaniami podmiotów profesjonalnych zajmujących się obrotem nieruchomościami.

Dlatego przy sprzedaży towarów stanowiących część majątku osoby prawnej, który nie został nabyty w celu odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej, osoba prawna nie jest podatnikiem VAT w odniesieniu do tej transakcji – argumentowała.

Na wypadek jednak, gdyby fiskus był innego zdania, spółka uważała, że będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zostanie bowiem spełniony warunek dostawy po upływie co najmniej dwóch lat od pierwszego zasiedlenia – tłumaczyła.

Ewentualnie – dodała – może mieć tu zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bo – jak podkreśliła – nie przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT ani nie poniosła wydatków na ulepszenie nieruchomości.

W ramach działalności gospodarczej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z nią tylko w części. W interpretacji z 4 maja 2023 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012. 77.2023.2.JO) stwierdził, że zbycie udziału w nieruchomości będzie podlegało VAT, bo – jak uzasadnił – spółka kapitałowa nie posiada majątku prywatnego, nie podejmuje też działań w sferze prywatnej. Udział w nieruchomości nabyła jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą i jej działania nie mogą być oceniane na równi z działaniami osób fizycznych podejmowanymi w zakresie zarządu majątkiem osobistym.

Dyrektor KIS potwierdził natomiast możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Doszło już bowiem do pierwszego zasiedlenia budynków znajdujących się na nieruchomości, a od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu planowanej sprzedaży udziału miną więcej niż dwa lata.

Stanowisko to zaakceptował WSA w Gdańsku. Orzekł, że nabycie przez spółkę udziału w nieruchomości miało związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, bo spółka nie ma majątku osobistego.

– Jest to majątek spółki, która dokonuje sprzedaży udziału w nieruchomości, a został on nabyty w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej – podkreślił sędzia Marek Kraus.

Wyrok jest nieprawomocny.©℗

orzecznictwo