Można przeznaczyć nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym na spłatę tylko tych zobowiązań, które należą się Skarbowi Państwa – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby. Urząd może natomiast przelać tę nadpłatę na konto gminy – wynika z wyroku WSA.
Chodzi o przedsiębiorców, którym w związku z prowadzoną działalnością przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, fiskus powinien ją oddać po 60 dniach od złożenia wniosku przez podatnika. Ten podstawowy termin (oprócz niego jest jeszcze przyśpieszony – 25 dni i wydłużony – 180 dni) może zostać przedłużony, jeśli urząd skarbowy będzie chciał zbadać, czy zwrot VAT jest w ogóle zasadny.
Zamiast czekać
Jeden ze wspólników spółki cywilnej zajmującej się handlem hurtowym chciał za zgodą pozostałych wspólników składać wnioski, aby każdorazowo nadwyżkę VAT fiskus zaliczał na poczet innych zobowiązań wspólników. Chodziło zarówno o należności podatkowe (np. podatek dochodowy, od nieruchomości, akcyzę), jak i publicznoprawne (opłata paliwowa, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp.).
Wspólnik powoływał się na wyroki sądów administracyjnych pozwalające zaliczać zwrot VAT na poczet innych zobowiązań (sygn. akt II FSK 2037/11, I SA/Op 761/14 (prawomocny).
Przywołał też art. 87 ust. 7 ustawy o VAT, z którego wynika, że gdy zwrot pieniędzy na rachunek bankowy się przedłuży powyżej 60 dni, to należy je traktować jako oprocentowaną nadpłatę. Uważał, że może ona zostać zaliczona na poczet innych zobowiązań, niezależnie od tego, czy trwa weryfikacja co do zasadności zwrotu.
Zaliczenie nie zawsze
Dyrektor izby skarbowej zgodził się z tym tylko w części. Przyznał, że zwrot VAT przysługujący spółce cywilnej może być zaliczony jedynie na poczet zobowiązań, których beneficjentem jest Skarb Państwa, czyli np. na poczet podatku dochodowego i akcyzy. Podkreślił jednak, że w tym przypadku wymagana jest zgoda pozostałych wspólników.
Inna sytuacja dotyczy natomiast podatku od nieruchomości oraz opłat publicznoprawnych – wyjaśnił. Te stanowią bowiem odpowiednio wpływy: gminy (podatek od nieruchomości), Krajowego Funduszu Drogowego bądź Kolejowego (opłata paliwowa), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenie społeczne) i Narodowego Funduszu Zdrowia (składka zdrowotna). Nie można więc zaliczyć nadwyżki podatku przysługującego Skarbowi Państwa na poczet innych zobowiązań, które przysługują innym podmiotom – wyjaśnił dyrektor izby. Przypomniał też, że zgodnie z art. 76a par. 2 pkt 2 ordynacji, zaliczenie nadpłaty na poczet innych zobowiązań następuje z dniem złożenia stosownego wniosku przez podatnika. Można go jednak złożyć dopiero po upływie 60 dni oraz po wydaniu przez organ postanowienia, że czynności sprawdzające, kontrola podatkowa bądź postępowanie kontrolne nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości.
Dopiero wtedy spółka cywilna będzie mogła zaliczyć zwrot VAT na poczet niektórych zobowiązań swoich wspólników – poinformował dyrektor izby (interpretacja dyrektora z 21 marca 2016 r., nr IBPP1/4512-941/15/AW).
Może być przelew
Z kolei z wyroku WSA we Wrocławiu z 12 stycznia 2016 r. (sygn. akt I SA/Wr 1110/15, nieprawomocny) wynika, że urząd skarbowy może przelać nadwyżkę VAT na poczet podatku od nieruchomości. Nie będzie to jednak zaliczenie na poczet innych zobowiązań, tylko zwykły przelew. Urząd może zatem uznać wniosek podatnika za polecenie przelewu wskazanej kwoty na rzecz gminy.
To jednak może być bardzo ryzykowne dla przedsiębiorcy – wynika z wyroku. Może się bowiem okazać, że pieniądze od fiskusa wpłyną do gminy już po terminie na zapłatę daniny od nieruchomości. W takim wypadku podatnik będzie miał niedopłatę wobec wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli przelew z urzędu jej nie pokryje, to przelana kwota zostanie zaliczona proporcjonalnie na poczet zaległości oraz kwoty odsetek za zwłokę.
Sąd podkreślił natomiast – podobnie jak dyrektor katowickiej izby – że urząd skarbowy nie może zaliczyć nadwyżki VAT na poczet daniny od nieruchomości przysługującej gminie.