Podstawa opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków nie może być pomniejszana o dokonane już odpisy amortyzacyjne – orzekł po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny.

Wcześniej stwierdził podobnie m.in. w wyrokach z 9 sierpnia 2023 r., (sygn. akt II FSK 213/21 i II FSK 214/21), z 15 marca 2023 r. (II FSK 2190/20, II FSK 2191/20, II FSK 2400/20, II FSK 2183/20) i z 28 kwietnia 2022 r. (II FSK 2173/19).

Wszystkie te orzeczenia dotyczą wykładni art. 24b ust. 3 ustawy o CIT (analogicznie art. 30g ust. 3 ustawy o PIT). Z przepisu tego wynika, że przychodem z budynku jest ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa tego budynku jako środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji (a w miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia do ewidencji).

Podatnicy uważają, że wartość początkowa może być pomniejszana o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Tak też uważała spółka, której dotyczył najnowszy wyrok. Argumentowała, że art. 24b ust. 3 ustawy o CIT mówi o ustalaniu wartości początkowej budynku „na pierwszy dzień każdego miesiąca”. To oznacza – przekonywała – że wartość ta może być zmniejszana o dokonane już odpisy amortyzacyjne. Może być też zwiększana – w razie ewentualnego ulepszenia nieruchomości – tłumaczyła.

Podkreślała, że podatek od przychodów z budynków jest daniną majątkową, a nieruchomości tracą swoją wartość w trakcie użytkowania. Opodatkowana powinna być więc wyłącznie niezamortyzowana wartość początkowa budynku – twierdziła spółka.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że skoro ustawodawca użył w przepisie określenia „wartość początkowa środków trwałych”, to należy ją rozumieć zgodnie z art. 16g ustawy o CIT, czyli bez pomniejszania o odpisy amortyzacyjne.

Wartość początkowa powinna więc być co do zasady rozumiana jako wartość stała i może być pomniejszana o odpisy amortyzacyjne tylko wtedy, gdy wprost zezwalają na to przepisy (np. przy metodzie degresywnej – art. 16k ustawy o CIT). W art. 24b ust. 3 ustawy o CIT nie ma takiego zastrzeżenia – uznał dyrektor KIS.

Zgodziły się z nim sądy obu instancji. WSA w Poznaniu (I SA/Po 553/20) orzekł, że dla celów opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków wartość początkowa powinna być stała, bo w art. 24b ust. 3 ustawy o CIT nie ma mowy o pomniejszaniu jej o odpisy amortyzacyjne.

Tak samo orzekł NSA. Uzasadniając wyrok, sędzia Alicja Polańska zwróciła uwagę na to, że gdyby zgodzić się ze spółką, to pozwoliłoby to jej zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków do poziomu poniżej 10 mln zł. Wskutek tego spółka mogłaby zaprzestać opłacania tej daniny, co naruszałoby cel stojący za jej wprowadzeniem. ©℗

orzecznictwo