X Ranking Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej został podzielony na trzy zasadnicze części. Wybraliśmy największe i najlepsze firmy oraz najlepszych doradców podatkowych.
W tegorocznym rankingu wprowadziliśmy takie zmiany w metodologii, które pozwoliły jeszcze efektywniej niż w poprzednich latach szukać najlepszych i najskuteczniejszych firm, bez względu na wielkość.
Największe firmy
W tej części podzieliliśmy firmy na cztery grupy: wielką czwórkę, firmy zatrudniające 10 i więcej osób z uprawnieniami (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci), zatrudniające od 3 do 9 osób z uprawnieniami oraz zatrudniające od 0 do 2 osób z uprawnieniami. Stosujemy taki podział, ponieważ uważamy, że porównywanie firmy małej z dużą nie ma sensu.
Firmy zostały ocenione według czterech kryteriów:
a) przychody od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przypadające na osobę merytoryczną, przy czym przez osobę merytoryczną rozumieliśmy osoby z uprawnieniami (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci) oraz pracowników bez uprawnień, ale wykonujących pracę merytoryczną. Nie uwzględnialiśmy praktykantów oraz personelu pomocniczego (sekretarki, asystentki itp.);
b) liczba klientów przypadająca na osobę merytoryczną;
c) przychody od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przypadające na klienta;
d) średnioroczna liczba doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów oraz pozostałych pracowników merytorycznych zajmujących się obsługą w zakresie doradztwa podatkowego, którzy nie posiadają uprawnień do doradztwa podatkowego.
Kategorie posłużyły nam do wyłonienia największych firm. Miejsce zajęte w danej kategorii oznacza liczbę przyznanych punktów (miejsce 1 oznacza 1 pkt, miejsce 2 – 2 pkt itd.). Premiowaliśmy jednak miejsca w kategoriach przychodowych (przychody/osobę merytoryczną i przychody/klienta) i dlatego dzielimy je przez dwa (miejsce 1 oznacza zatem, że firma zdobyła 0,5 pkt, miejsce 2 oznacza, że zdobyła 1 punkt). To pozwoliło firmie zająć wyższe miejsce ze względu na niższą liczbę punktów, ponieważ o miejscu w zestawieniu największych firm zadecydował łączny wynik z wszystkich kategorii - im niższy, tym wyższe miejsce. Jeśli firmy mały taką samą liczbę punktów, o ich ostatecznym miejscu w zestawieniu decydowała wyższa kwota przychodu (wartość bezwzględna).
Najlepsze firmy
W tej części wyłoniliśmy firmy w dwóch kategoriach: sporach oraz projektach podatkowych. W kategorii spory podatkowe braliśmy pod uwagę rozstrzygnięte i prawomocne orzeczenia TK, TSUE, polskich sądów administracyjnych oraz sprawy zakończone skutecznym odwołaniem do organu II instancji. W kategorii projekty podatkowe poprosiliśmy firmy o krótkie opisanie projektów, które firma uznaje za najbardziej wartościowe w 2015 r. Pominęliśmy osiągnięcia, takie jak np.: uzyskanie dla klienta interpretacji indywidualnych, publikacje książkowe, udział w seminariach, konferencjach itp.
Zarówno spory, jak i projekty oceniła następnie kapituła redakcyjna, składająca się z sześciu osób (Krzysztof Jedlak, I zastępca redaktor naczelnej, Katarzyna Jędrzejewska, szefowa działu Podatki DGP, Ewa Ciechanowska, szefowa tygodnika Księgowość i Podatki, oraz dziennikarze: Agnieszka Pokojska, Patrycja Dudek i Mariusz Szulc). O ostatecznym miejscu w tej części rankingu zdecydowała więc kapituła. Staraliśmy się, aby jej wybór, choć zawsze z pewnym elementem subiektywizmu, był jednak jak najbardziej obiektywny. Temu właśnie służyły wprowadzone w tym roku zmiany. W odróżnieniu od lat poprzednich członkowie kapituły nie przyznawali punktów, lecz uzgodnili swoje wspólne stanowisko podczas obrad.
Najlepsi doradcy
Wyłoniliśmy też najlepszych doradców w kategoriach: VAT, akcyza, PIT, CIT, ceny transferowe, międzynarodowe prawo podatkowe, podatki i opłaty lokalne, spory przed sądami.
O ostatecznym miejscu w tej części rankingu również zdecydowała kapituła. Jej członkowie spotkali się i po burzliwej dyskusji uzgodnili swoje wspólne stanowisko.