Pensja wypłacana członkom rady szkoły wyższej to przychód z działalności wykonywanej osobiście, a nie z innych źródeł. Płatnik powinien więc potrącać od niej zaliczki na podatek dochodowy – wyjaśnił szef Krajowej Administracji Skarbowej w siedmiu interpretacjach zmieniających.

W każdej z nich chodziło o uczelnię publiczną, której senat powołał radę zgodnie z art. 17 prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 742). Do zadań takiego organu należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, projektu jej statutu, monitorowanie gospodarki finansowej, wskazywanie kandydata na rektora po jego uprzednim zaopiniowaniu przez senat.

W skład rady weszli zarówno pracownicy uczelni, jak i inne osoby. Każdemu z nich otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej w uchwale senatu.

Uczelnie, które wystąpiły o interpretację, chciały wiedzieć, czy od takiego wynagrodzenia mają potrącać zaliczkę na PIT.

Same różniły się między sobą co do wykładni art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o przychodach z działalności wykonywanej osobiście otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do „składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych”.

Część pytających uważała, że rada uczelni jest „organem stanowiącym osoby prawnej”, a więc wynagrodzenie członka rady jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. To by oznaczało, że wypłacając je, uczelnia powinna jako płatnik potrącić i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na PIT.

Część uczelni uważała natomiast, że w tym wypadku nie ma zastosowania art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, bo wynagrodzenie członka rady uczelni jest przychodem z tzw. innych źródeł. Od takiego wynagrodzenia nie potrąca się zaliczki na PIT, a jedynie wykazuje się go w rocznej informacji PIT-11.

Początkowo dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielał tę drugą wykładnię, ale szef KAS zmienił teraz jego interpretacje. Wskazał, że rada uczelni ma uprawnienia do „podejmowania wiążących rozstrzygnięć odnoszących się do całej uczelni”, a więc należy ją uznać za organ stanowiący w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Przychód członka rady pochodzi zatem z działalności wykonywanej osobiście, a uczelnia ma obowiązek potrącać od niego zaliczki na PIT.©℗