Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie dochodów osób fizycznych jest ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Dla kilku grup przychodów przewidziane zostały jednak dodatkowe formy opodatkowania, które określa komentowana ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dalej: ustawa o ryczałcie.
Tomasz Krywan / Dziennik Gazeta Prawna
Przewiduje ona opodatkowanie podatkiem, którego wysokość z grubsza tylko odpowiada dochodom osiąganym przez osoby fizyczne. Przejawia się to opodatkowaniem samych tylko przychodów osiąganych przez podatników (w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) lub opodatkowaniem według określonych przepisami stawek kwotowych (w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów osób duchownych). I choć wiele stawek jest niższych niż przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, to jednak warto dokładnie poznać zasady ich stosowania, gdyż przy rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, co w efekcie niekiedy może sprawić, że forma ryczałtowa wcale nie jest korzystna.
Omawiana ustawa jest dość obszerna, więc komentarz do niej podzielony został na dwie części. Dzisiejsze opracowanie dotyczy dwóch pierwszych rozdziałów, tj. rozdziału zawierającego przepisy ogólne oraz rozdziału określającego zasady opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Części ogólne ustaw są bardzo istotne z punktu widzenia stosowania ich przepisów. To właśnie w rozdziale 1 zawarty jest słowniczek ustawowy, który zawiera definicje stosowane w całej ustawie.
Na szczególną uwagę zasługuje też komentarz do przepisów określających zasady opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To bardzo popularna forma opodatkowania, szczególnie wśród podatników rozliczających przychody z prywatnego najmu. Ponadto dotyczy jeszcze osób uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
Komentowane w niniejszej części przepisy uległy z początkiem 2016 r. pewnym zmianom. Najważniejsze dotyczyły określenia zasad korygowania przychodów (zob. również komentarz do art. 6 ustawy o ryczałcie) oraz wprowadzenia możliwości opodatkowania w formie ryczałtu przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
Kolejne zmiany w przepisach ustawy o ryczałcie w zakresie komentowanych przepisów wejdą w życie 19 maja 2016 r. Polegać będą na umożliwieniu składania w ramach wniosku CEiDG-1:
1) oświadczeń o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu przez podatników, w tym wspólników spółek cywilnych kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej (zob. również komentarz do art. 9 ustawy po ryczałcie),
2) zawiadomień o powierzeniu prowadzenia ewidencji przychodów biuru rachunkowemu (zob. również komentarz do art. 15 ustawy po ryczałcie),
3) zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu co kwartał (zob. również komentarz do art. 21 ustawy o ryczałcie).

Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (cz. 1)