Wraz ze zmianą ordynacji podatkowej część przedsiębiorstw będzie musiała przekazywać dane organom podatkowym w wersji elektronicznej, w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Czy do zakwalifikowania podatnika do grupy przedsiębiorców stosujących JPK stosuje się zasady ustalenia wielkości przedsiębiorstwa wynikające z regulacji dotyczących pomocy publicznej?
Reklama
Rafał Ciołek doradca podatkowy, dyrektor w firmie doradczej KPMG / DGP
Zgodnie z przepisami wprowadzającymi obowiązek raportowania danych w formie JPK, wielkość przedsiębiorstwa należy określać w oparciu o zapisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy mają możliwość przesunięcia tego terminu do 1 lipca 2018 r.
Jednocześnie uzupełnieniem definicji takich podmiotów jest rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014, które w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną nakazuje uwzględniać także podmioty powiązane.
Powstaje pytanie, czy odroczenie terminu wprowadzenia obowiązku przekazywania danych w formacie JPK mogłoby zostać utożsamione z udzieleniem swojego rodzaju pomocy publicznej, ponieważ dzięki temu mały i średni podatnik uzyska więcej czasu na przygotowanie się do wprowadzenia zmian w swoim systemie księgowym?
W świetle rozporządzenia pomoc państwa stanowi finansowanie publiczne spełniające kryteria art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w myśl którego każda pomoc zakłócająca lub grożąca zakłóceniem konkurencji jest niezgodna z przepisami UE. W moim przekonaniu jednak samo odroczenie terminu raportowania nie może być kwalifikowane jako forma pomocy publicznej, ponieważ nie powinno ono wywierać istotnego wpływu na działalność przedsiębiorstw ani na wysokość ponoszonych przez nie kosztów. Tym samym przepisy wprowadzające JPK nie dają żadnemu przedsiębiorstwu lub sektorowi przewagi konkurencyjnej.
W efekcie, aby skorzystać z odroczenia, wystarczy spełnić definicję z polskiej ustawy, a więc zatrudniać średniorocznie (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych) mniej niż 250 pracowników i osiągnąć roczny obrót netto nieprzekraczający 50 mln euro lub sumę aktywów nie większą niż 43 mln euro.