Jestem osobą niedowidzącą i od połowy ubiegłego roku mam z fundacji psa, który pomaga mi w codziennym życiu. Czy to prawda, że mam prawo odliczyć od podatku za 2015 rok 2280 zł na jego utrzymanie, czyli tyle samo, ile na opłacenie przewodnika – pyta pani Weronika.
Niepełnosprawni, którzy na co dzień poruszają się dzięki przewodnikom, mają prawo odliczyć od dochodu wydatki związane z opłaceniem usług tych osób albo wydatki na utrzymanie psa asystującego. Są to dwie odrębne ulgi, wobec tego na każdą z nich mają prawo odpisać maksymalnie po 2280 zł. Brak obowiązku dokumentowania wydatków nie oznacza, że można odliczyć każdą kwotę do 2280 zł. Niepełnosprawny musi wykazać, że dany wydatek faktycznie poniósł.
Wydatki na przewodnika to wyłącznie jego wynagrodzenie. Przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej towarzyszy niepełnosprawnemu, wskazując mu drogę, lub oprowadza po jakimś terenie w związku z wykonywaniem przez nią pewnych czynności. Przewodnikiem może być każda osoba fizyczna, np. sąsiad, również krewny niepełnosprawnego (siostra, matka, dziadek, ciotka).
Ale uwaga! Wynagrodzenie otrzymane przez krewnego lub sąsiada związane z pełnieniem funkcji przewodnika jest jego przychodem podlegającym opodatkowaniu. I to niezależnie od tego, czy ma charakter pieniężny, czy np. rzeczowy.
Pies asystujący, który towarzyszy osobom niewidomym, niedowidzącym i coraz częściej niepełnosprawnym ruchowo, musi być odpowiednio wyszkolony, co potwierdza odpowiedni certyfikat. Tylko wtedy można skorzystać z ulgi na utrzymanie takiego pomocnika.
Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym (niewidomym z I lub II grupy inwalidztwa oraz osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa) bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których roczny dochód (dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9120 zł.
Podstawa prawna
Art. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Art. 11 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930).