Doprecyzowano przepisy dotyczące warunków magazynowania w składzie podatkowym. Ponadto można już stosować celne procedury uproszczone w odniesieniu do alkoholu etylowego.
1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 24 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Uprościła ona wiele przepisów, m.in. w logistyce obrotu wyrobami akcyzowymi. Nowe przepisy doprecyzowały dotychczasowe regulacje dotyczące stosowania procedur uproszczonych; przemieszczenia na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy pomiędzy składami podatkowymi; warunków magazynowania wyrobów akcyzowych i niebędących wyrobami akcyzowymi w składzie podatkowym; przeładunku olejów smarowych poza składem podatkowym.
Łatwiej z kosmetykami...
Zgodnie z nowelizacją zostało zniesione wyłączenie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 wspólnotowego kodeksu celnego, w odniesieniu do alkoholu etylowego w przypadku stosowania celnych procedur uproszczonych przy obejmowaniu procedurą wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach, perfumach i wodach toaletowych. Od 1 stycznia 2016 r. (art. 7c ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym) procedurą uproszczoną objęty jest także alkohol etylowy, który jest zawarty w kosmetykach klasyfikowanych do pozycji CN 3304, 3305, 3306 i 3307, w perfumach i wodach toaletowych klasyfikowanych do pozycji CN 3303, w olejkach eterycznych klasyfikowanych do pozycji CN 3301 oraz w mieszaninach substancji zapachowych klasyfikowanych do pozycji CN 3302.
...i z przemieszczaniem
Nowelizacja rozszerzyła przypadki, w których dopuszcza się przemieszczenie na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy pomiędzy składami podatkowymi. Wprowadzono regulacje (art. 41 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym), które umożliwiają przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, nie tylko między składami podatkowymi tego samego podmiotu, ale także:
● ze składu podatkowego producenta wyrobów niebędącego właścicielem tych wyrobów do składu podatkowego właściciela tych wyrobów;
● ze składu podatkowego producenta tych wyrobów niebędącego właścicielem tych wyrobów, do składu podatkowego, którego dotyczy wydane właścicielowi tych wyrobów zezwolenie wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego;
● ze składu podatkowego właściciela wyrobów akcyzowych do innego składu podatkowego, którego dotyczy wydane właścicielowi tych wyrobów zezwolenie wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego.
Wprowadzenie tej regulacji ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, z uwagi na praktykę zlecania innemu podmiotowi usługi wytwarzania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Ustawodawca uzasadnił tę zmianę zamiarem stworzenia warunków np. do zlecania produkcji u krajowych producentów zamiast zlecania produkcji za granicą. Ponieważ z zagranicy można było bez ograniczeń sprowadzać wyroby oznaczone polskimi znakami akcyzy do krajowego składu podatkowego.
Wyjaśniono wątpliwości
W związku z tym, że art. 47 ustawy o podatku akcyzowym nie był jednolicie interpretowany przez organy podatkowe, zostały wprowadzone zmiany polegające na doprecyzowaniu przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych i niebędących wyrobami akcyzowymi w składzie podatkowym . Ustawodawca w zmienionym przepisie (art. 47 ust. 3, 3a ustawy o podatku akcyzowym) wskazał, że w składzie podatkowym:
a) wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia akcyzy mogą być magazynowane w jednym pomieszczeniu z innymi wyrobami, jeżeli są spełnione następujące warunki: wyroby są magazynowane oddzielnie, miejsce ich magazynowania jest wskazane w ewidencji wyrobów akcyzowych, która jest prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy;
b) mogą być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte procedurą zawieszenia akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, jeżeli są spełnione następujące warunki: wyroby są magazynowane oddzielnie, miejsce ich magazynowania jest wskazane w ewidencji wyrobów akcyzowych, która jest prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy; sposób magazynowania pozwala na określenie tych wyrobów.
W przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. umożliwiono magazynowanie paliw w jednym zbiorniku, jeżeli są spełnione określone warunki (art. 47a ustawy o podatku akcyzowym). Po pierwsze, paliwa zaklasyfikowane są do tego samego kodu CN (Nomenklatury Scalonej). Po drugie, mogą posiadać różne parametry fizykochemiczne, jeżeli te parametry nie wpływają na stawkę akcyzy. Powyższego przepisu nie stosuje się do gazów propan-butan (LPG), które są objęte pozycją CN 2711. Z uwagi na to, że LPG może być magazynowany w jednym zbiorniku niezależnie od kodów CN.
Zgodnie z nowelizacją w jednym zbiorniku mogą być magazynowane paliwa o różnym statusie: objęte procedurą zawieszenia akcyzy, zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz z zapłaconą akcyzą. Muszą być przy tym spełnione określone warunki, takie jak: ubytki i inne straty są rozliczane proporcjonalnie do ilości oraz okresu ich magazynowania; ewidencja tych wyrobów prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy umożliwia ich identyfikację. Na podmiot prowadzący skład podatkowy, który chce magazynować wyroby nieakcyzowe inne niż stanowiące wyposażenie składu podatkowego, nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów nieakcyzowych. Nowa regulacja powinna pozwolić podmiotom prowadzącym skład podatkowy na znacznie efektywniejsze wykorzystanie posiadanych pojemności magazynowych.
Przeładunek olejów
Znowelizowane przepisy (art. 47 ust. 4 pkt 2 ustawy) uregulowały zasady przeładunku poza składem podatkowym zarówno wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, jak i wyrobów niewymienionych w załączniku nr 2 i objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (olejów smarowych). Ustawodawca wskazał, że przeładunek olejów smarowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia akcyzy może się odbywać poza składem podatkowym w przypadku, gdy trzeba zmienić środek transportu. Wyroby akcyzowe muszą być przeładowywane w całości i przemieszczane do jednego miejsca odbioru określonego w dokumencie handlowym.
Ważne
Procedurą uproszczoną objęty został alkohol etylowy zawarty w niektórych kosmetykach, perfumach, wodach toaletowych i olejkach eterycznych
Podstawa prawna
Ustawa z 24 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1479).
Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).