Dealer samochodowy sprzedaje samochody osobowe wraz z opłaconym rocznym ubezpieczeniem OC, AC i NNW. Czy koszty ubezpieczenia samochodów może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w całości?
Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). W przedstawionej sytuacji koszty ubezpieczenia niewątpliwie są ponoszone przez dealera w celu osiągnięcia przychodów (oferowanie samochodów z ubezpieczeniem zwiększa bowiem szansę ich sprzedania klientom), a więc pierwszy z warunków rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów jest w przedstawionym stanie faktycznym spełniony.
Jak jednocześnie wynika z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Od stosowania tego wyłączenia nie ma żadnych wyjątków, np. dotyczących dealerów samochodowych ubezpieczających samochody kupowane przez klientów.
Należy jednak zauważyć, że przyjmuje się, iż wyłączenie powyższe dotyczy tylko składek na te ubezpieczenia samochodów osobowych, dla których istotna jest wartość samochodu, a więc przede wszystkim do składek na ubezpieczenia AC. Nie obejmuje ono zatem m.in. składek na ubezpieczenie OC czy NNW. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 maja 2009 r. (nr IBPBI/1/415-166/09/WRz) czy interpretacja indywidualna dyrektora IS w Poznaniu z 14 stycznia 2014 r. (nr ILPB3/423-487/13-2/JG). W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że „w cytowanym przepisie nie podano wprost, o który rodzaj ubezpieczenia chodzi (OC, AC, NNW), ale należy przyjąć, że dotyczy on wyłącznie ubezpieczenia AC, bowiem dla ustalenia limitu, o którym mowa w tym przepisie, istotna jest wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia, a tę przyjmuje się tylko dla AC. Dla ubezpieczenia OC i NNW wartość samochodu nie jest istotna”.
W świetle powyższego ponoszone przez dealera koszty ubezpieczeń OC oraz NNW sprzedawanych samochodów mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w całości. Natomiast koszty ubezpieczenia AC tych samochodów stanowią koszty uzyskania przychodów dealera w całości (jeżeli ich wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia nie przekracza równowartości 20 000 euro) lub w części (w przeciwnym razie).
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).