W przyszłym roku stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego ma wzrosnąć z 95 gr/l do 1 zł/l oleju opałowego – wynika z opublikowanego rozporządzenia.

To oznacza, że w 2016 r. producent rolny będzie mógł odzyskać maksymalnie kwotę wynikającą z przemnożenia 86 zł (w 2015 r. to 81,70 zł)przez liczbę hektarów użytków rolnych. Roczna kwota zwrotu nie może bowiem być wyższa niż iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (liczba ta jest określona w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku).

Jeżeli więc rolnik posiada więc 10 ha, które w ewidencji według stanu na 1 lutego były wykazywane jako użytki rolne, to w 2016 r. maksymalnie może dostać 860 zł (86 × 10 ha) zwrotu akcyzy.

W zależności od miejsca położenia gruntu, który jest w posiadaniu, współposiadaniu lub dzierżawie producenta rolnego, wniosek składa się odpowiednio do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Składając wniosek trzeba też dołączyć faktury VAT lub ich kopie.

O zwrot akcyzy można się ubiegać dwa razy w roku – w lutym i sierpniu. W obu przypadkach dotyczy on faktur z sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. To oznacza, że w lutym 2016 r. będzie można się ubiegać o zwrot z faktur zebranych między 1 sierpnia 2015 r. a 31 stycznia 2016 r. Natomiast do końca sierpnia 2016 r. o dopłatę mogą się ubiegać ci, którzy kupili olej napędowy między 1 lutego a 31 lipca 2016 r.

Jeżeli grunty gospodarstwa są użytkowane przez posiadacza zależnego (np. dzierżawcę), zwrot podatku przysługuje właśnie jemu.

Podstawa prawna:
Art. 1–7 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz.U. poz. 2042).