Chodziło o spółkę komandytową, która miała powstać z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym miała też przejąć jej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
Reklama
Spór z fiskusem toczył się o to, czy do spółki komandytowej będzie miał również zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie pozwala jej poprzedniczce zaliczać części odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z tym przepisem bowiem nie jest kosztem podatkowym amortyzacja składników majątku nabytych w formie aportu od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego. Słowem, która trafiła na kapitał zapasowy.

Reklama
Taki przepis jest tylko w ustawie o CIT, przez co dotyczy spółek kapitałowych, a nie osobowych (jedynym wyjątkiem jest spółka komandytowo-akcyjna). Był to główny argument, który miał przemawiać za tym, by spółka komandytowa powstała z przekształcenia spółki z o.o. nie musiała stosować tego ograniczenia. A zatem, by mogła zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej przejętych składników majątku. Byłaby nią wartość rynkowa składników aportu z dnia otrzymania go przez spółkę z o.o.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy przyznał, że w ustawie o PIT nie ma odpowiednika takiego przepisu, jaki jest w ustawie o CIT. Ale nie oznacza to, że wspólnik lub wspólnicy spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej mogą w całości zaliczać do swoich kosztów odpisy amortyzacyjne, które w spółce kapitałowej podlegały ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT – stwierdził. Powołał się przy tym na zasadę sukcesji zapisaną w ordynacji podatkowej. Z jej art. 93a par. 2 pkt 1 lit. b wynika, że spółka osobowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie podatkowe prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Jeżeli więc odpisy amortyzacyjne nie mogą być kosztem w spółce z o.o., to tak samo nie będą nim u podmiotu będącego podatkowym sukcesorem – podsumował dyrektor izby.
W pełni zgodził się z nim WSA w Bydgoszczy, ale NSA uchylił zarówno ten wyrok, jak i interpretację dyrektora. Orzekł, że ograniczenie w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych i nie może być przeniesione na osobę fizyczną będącą wspólnikiem spółki osobowej. A już na pewno stosowanie tego ograniczenia nie może być wywodzone z art. 93a par. 2 pkt 1 lit. b ordynacji. A zatem – stwierdził NSA – po przekształceniu spółki z o.o. w komandytową wspólnicy tej ostatniej mogą zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne – także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 3013/13.