Czy deklarację za grudzień składać jeszcze do starego, czy już do nowego urzędu skarbowego? Ministerstwo Finansów wyjaśniło DGP, że właściwy będzie ten drugi organ.
Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się przepisy o właściwości organów podatkowych dla podatników VAT. To skutek nowelizacji ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649).
Reklama
Obecnie liczy się to, gdzie podatnik wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu, a więc gdzie firma faktycznie działa. Po zmianach z VAT trzeba się będzie rozliczać tam, gdzie podatnik mieszka (osoby fizyczne) lub ma siedzibę (spółki). Nowelizacja nie przewiduje przepisów przejściowych, co powoduje, że podatnicy nie wiedzą, do którego naczelnika będą musieli przesłać deklaracje VAT za grudzień.

Reklama
Jak wyjaśniła Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, od 1 stycznia 2016 r. deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe występujące przed tą datą, w tym za grudzień 2015 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.
Zdaniem Romana Namysłowskiego, doradcy podatkowego i partnera w Crido Taxand, trzeba brać pod uwagę art. 18a ordynacji podatkowej. Wynika z niego, że jeżeli po zakończeniu roku podatkowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, to organem właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest ten, który jest właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń. – A zatem, zgodnie z tym przepisem, grudniową deklarację trzeba złożyć już nowemu naczelnikowi – uważa Roman Namysłowski. W jego ocenie nie ma znaczenia to, czy zmiana właściwości miejscowej powstaje z mocy prawa, czy na skutek działania podatnika.
Co się stanie, jeśli podatnik prześle dokument nie do tego urzędu, do którego powinien? Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia, że podatnikowi nie grozi żadna kara za pomyłkę. W takiej sytuacji urząd przekaże go do właściwego organu podatkowego i poinformuje o tym podatnika. Może to natomiast spowodować, że wydłuży się termin zwrotu VAT, jeśli podatnik o niego wystąpi.
Wiesława Dróżdż rozwiewa również wątpliwości dotyczące obowiązku aktualizacji danych (pisaliśmy o nich w DGP 7 grudnia). – Zmiana właściwości następuje z urzędu. W związku z tym podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji druków rejestracyjnych VAT-R – stwierdza rzecznik prasowy resortu.
Wiesława Dróżdż wyjaśniła również, że w przypadku kaucji gwarancyjnych złożonych i przyjętych przed 1 lipca 2015 r. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo upoważnienia dla organu skarbowego podatnicy mają obowiązek dostosowania kaucji złożonych w tych formach do wymogów ustawy o VAT. Mają na to czas do 31 marca 2016 r., pod rygorem usunięcia z wykazu.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło DGP:

1 stycznia 2016 r. ulega zmianie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. W związku ze zmienionym brzmieniem art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, właściwość organów podatkowych będzie ustalana na ogólnych zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej.

Tak więc, ze względu na siedzibę podatnika, jeżeli podatnik jest osoba prawną lub jednostką niemającą osobowości prawnej. Natomiast, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną to ze względu na miejsce zamieszkania.

Zmianą tą objęci zostaną podatnicy, którzy w stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. rozliczali podatek VAT w urzędzie skarbowym innym niż urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby lub w przypadku osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania.

Zmiana właściwości organu podatkowego następuje z urzędu. W związku z tym podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R.

Od 1 stycznia 2016 r. deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe występujące przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

W przypadku kaucji gwarancyjnych złożonych i przyjętych przed 1 lipca 2015 r. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo upoważnienia dla organu skarbowego, podatnicy mają obowiązek dostosowania kaucji gwarancyjnych złożonych w tych formach do wymogów ustawy o podatku od towarów i usług.

Podmioty mają czas na dostosowanie do nowych wymogów do 31 marca 2016 r., pod rygorem usunięcia z wykazu następnego dnia roboczego.