Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów od 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będą nowe wzory deklaracji na podatek od środków transportowych.

We wzorze deklaracji podatkowej DT-1 zmieni się podział klas autobusów i normy dopuszczalnej emisji spalin – Euro 6. Od stycznia nie będzie także oświadczenia o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego. Zostanie ono zastąpione pouczeniem informacyjnym. Nowy formularz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Rozpatrywane będą także deklaracje złożone na obecnych formularzach DT-1 z wyjątkiem deklaracji dotyczących autobusów. Ministerstwo daje taką możliwość „ w celu wykorzystania przez gminy wydrukowanych formularzy DT-1”.

Przedmiotem podatku od środków transportowych w świetle ustawy są samochody ciężarowe o masie większej niż 3,5 tony i ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą. To także przyczepy, których masa liczona wraz z masą pojazdu silnikowego wynosi 7 ton i więcej oraz autobusy.
Zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej są właściciele środków transportowych i jednostki organizacyjne, na które dany środek transportowy został zarejestrowany.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany lub dopuszczony ponownie do ruchu po jego czasowym wycofaniu. Wyrejestrowanie pojazdu lub wycofanie z ruchu jest równoznaczne z wygaśnięciem obowiązku podatkowego.

Zwolnieni z tego obowiązku są tylko przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i organy ustawowo uprzywilejowane. To także właściciele pojazdów specjalnych (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym) oraz pojazdów zabytkowych.

Ten rodzaj podatku zwykle wpłaca się w dwóch ratach w terminach do 15 lutego i do 15 września. Można jednak uiścić tę należność jednorazowo do 15 lutego.