Nie można uznać podwyższenia kapitału zakładowego za wynagrodzenie za bieżącą lub przyszłą usługę – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego jedynym udziałowcem była gmina. Oba podmioty zawarły umowę w sprawie udziału gminy w kosztach budowy mieszkań oraz prawa do ich najmu przez 25 lat w celu dalszego ich podnajmowania. W związku z tym gmina podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego TBS i objęciu nowych udziałów. Na podstawie odrębnej umowy miała płacić spółce czynsz najmu.
Spór z fiskusem toczył się o VAT od podwyższenia kapitału zakładowego. TBS uważał, że czynność ta nie jest objęta VAT, a od podwyższenia kapitału został już zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych. Twierdził też, że podwyższenie kapitału zakładowego ze swojej istoty nie może być traktowane jako zapłata wynagrodzenia za prawo najmu. Prawo to będzie realizowane dopiero na podstawie oddzielnej umowy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał jednak, że wpłata jest w istocie wynagrodzeniem za przyrzeczenie zawarcia w przyszłości umowy najmu (interpretacja nr IPPP3/443-711/14-2/JK). Podwyższenie kapitału daje bowiem gminie prawo podnajmowania mieszkań, w budowie których będzie partycypowała – stwierdził.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jednak, że nie można wiązać podwyższenia kapitału zakładowego w TBS z powstaniem obowiązku w VAT. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA z 3 grudnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 330/15.