Podatnik, który otrzyma w urzędzie kopię decyzji, powinien poczekać, aż listonosz przyniesie mu jej oryginał – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, której majątek miał zostać zabezpieczony na poczet ewentualnych zaległości podatkowych. Decyzja o zabezpieczeniu została wysłana na adres jej siedziby.
Zanim jednak została ona doręczona przez pocztę, przedstawiciel spółki pojawił się w urzędzie skarbowym i tam otrzymał kserokopię uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem. Został przy tym pouczony o możliwości złożenia odwołania od decyzji w terminie nieprzekraczającym 14 dni.
Spółka złożyła odwołanie, nie czekając, aż listonosz dostarczy jej oryginał pisma. Po miesiącu dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wysłał na jej adres postanowienie, w którym stwierdził, że odwołanie zostało złożone przedwcześnie. Na złożenie kolejnego było już jednak za późno.
Spór dotyczył tego, kiedy decyzja naczelnika o zabezpieczeniu na majątku weszła do obrotu. Spółka uważała, że była nią data przekazania jej uwierzytelnionej kserokopii w urzędzie skarbowym. Natomiast dla dyrektora warszawskiej izby liczyła się data doręczenia oryginału decyzji przez listonosza.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację spółce. Powołał się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, z którego wynika, że środek zaskarżenia można wnieść przed rozpoczęciem biegu terminu do jego wniesienia.
Z taką argumentacją nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Maria Dożynkiewicz wyjaśniła, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego różnią się od ordynacji podatkowej. – W postępowaniu cywilnym doręcza się odpis wyroku, w podatkowym – oryginał decyzji i dopiero takie doręczenie wywołuje skutki prawne w postaci wejścia decyzji do obrotu – wytłumaczyła sędzia. Wyjaśniła, że co do zasady termin na złożenie odwołania powinien być liczony od daty doręczenia pisma przez pocztę.
Mimo tego wyrok NSA był korzystny dla spółki. Sąd uznał bowiem, że jej reprezentant został wprowadzony przez urzędników w błąd. Z tego powodu odwołanie złożone przez spółkę było skuteczne.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1309/14.