Po śmierci cioci dowiedziałem się, że jako członek OFE wskazała mnie jako osobę uposażoną – pisze pan Krzysztof. – Czy te pieniądze mam rozliczyć w urzędzie skarbowym jako spadek – pyta czytelnik.
Nie. Przepisy o podatku od spadków i darowizn wyraźne wyłączają z opodatkowania takie kwoty. W tym przypadku rozlicza się PIT. Kwoty, które zostaną wypłacone czytelnikowi z otwartego funduszu emerytalnego po zmarłej cioci, podlegają 19-proc. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Przy czym jeżeli ciocia miała męża, to czytelnik otrzyma połowę pieniędzy. Zgodnie z ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego w OFE w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli zmarły wskazał osobę uprawnioną do zgromadzonych przez niego środków, to fundusz dokona na rzecz tej osoby wypłaty 50-proc. środków. Przy czym opodatkowaniu nie będzie podlegała połowa środków przekazanych na rachunek w OFE małżonka zmarłego.
Reklama

Reklama
Pan Krzysztof po cioci dostanie nie tylko środki z funduszu, lecz także pieniądze z subkonta ZUS. Od tych kwot również zostanie odprowadzony 19-proc. PIT. Zrobią to płatnicy, czyli OFE i ZUS, które to instytucje dokonują wypłaty środków – już po potrąceniu daniny (art. 41 ust. 4 ustawy o PIT). Czytelnik nie musi rozliczać tych dochodów w rocznym PIT. Wynika to z art. 45 ust. 3 ustawy o PIT.
Pan Krzysztof nie otrzyma nawet deklaracji PIT-8AR o zryczałtowanym PIT, którą płatnicy składają do końca stycznia. Dokument ten bowiem wysyła się tylko do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika.
Podstawa prawna
Art. 30a ust. 1 pkt 6, art. 41 ust. 4, art. 45 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Art. 3 pkt 5 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.). Art. 131–133 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.).