Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie refakturowania mediów zapadł tylko jeden wyrok NSA zgodny z oczekiwaniami ministra finansów. Dwadzieścia innych jest korzystnych dla podatników
Reklama
Nie ma więc potrzeby, by sprawą zajmował się poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego – wyjaśnił wczoraj sędzia Sylwester Marciniak, orzekając w kolejnej sprawie. NSA potwierdził, że proporcjonalny podział kosztów nie jest przeszkodą do refakturowania mediów ze stawką dla nich właściwą.
Chodziło o właściciela sieci centrów handlowych. Spółka wyjaśniła, że część powierzchni wykorzystuje na potrzeby własnej działalności handlowej, a resztę wynajmuje innym podmiotom. Spór dotyczył tego, z jaką stawką VAT ma refakturować na nich opłaty (za: prąd, gaz, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne) w sytuacji gdy w lokalach nie ma zainstalowanych liczników. Są one bowiem opodatkowane według różnych stawek VAT: woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości są ze stawką 8 proc., a pozostałe usługi – z 23 proc.

Reklama
Spółka umówiła się z najemcami, że będą opłacać media w wysokości oszacowanej proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej lokalu w całkowitej powierzchni użytkowej centrum handlowego. Uważała, że taki podział kosztów nie stoi na przeszkodzie refakturowaniu mediów ze stawkami dla nich właściwymi.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie się z tym nie zgodził. W interpretacji (wydanej jeszcze przed wyrokiem TSUE w sprawie refakturowania mediów) stwierdził, że dostawa mediów to świadczenie pomocnicze do usługi najmu i podlega w całości opodatkowaniu według stawki 23 proc.
Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ale dyrektor izby złożył skargę kasacyjną. Uważał, że w świetle wyroku TSUE z 16 kwietnia 2015 r. (sygn. C-42/14) proporcjonalny podział kosztów nie pozwala na stosowanie odrębnych stawek VAT. Powołał się też na orzeczenie NSA (sygn. akt I FSK 1462/13), zapadłe już po wyroku TSUE, dotyczące refakturowania opłat z tytułu zarzadzania nieruchomością wspólną. NSA orzekł wówczas, że koszty wspólnoty mieszkaniowej związane z eksploatacją nieruchomości wspólnej, przenoszone na najemców proporcjonalnie, są objęte stawką podstawową.
NSA uznał jednak, że ten wyrok był wyłomem z kształtującej się już linii orzeczniczej. Wskazał, że od tego czasu zapadło już wiele orzeczeń, zgodnie z którymi proporcjonalny podział kosztów nie jest przeszkodą do refakturowania mediów ze stawką dla nich właściwą (przykładem wyrok o sygn. akt I FSK 196/14).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 listopada 2015 r., sygn. akt I FSK 793/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia