Kto złoży korektę deklaracji po 5 latach, licząc od początku roku, w którym uzyskał prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie może już z niego skorzystać. Nie narusza to zasady neutralności VAT – stwierdził NSA.
Chodziło o dwie gminy, którym fiskus odmówił zwrotu VAT, bo – jak stwierdził - za późno złożyły one korekty deklaracji. Zrobiły to po upływie 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło u nich prawo do odliczenia podatku naliczonego. Fiskus stwierdził, że takie opóźnienie wyklucza prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.
Reklama
Gminy zaskarżyły te decyzje. Zarzucały sprzeczność art. 86 ust. 13 ustawy o VAT z konstytucyjną zasadą równości, a także z prawem unijnym i wspólnotową zasadą neutralności i równowagi.

Reklama
WSA w Szczecinie przyznał rację organom. Przypomniał, że art. 86 ust. 13 daje prawo do skorygowania deklaracji tym, którzy nie odliczyli podatku naliczonego w bieżącej deklaracji lub w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – niezależnie od tego, czy zrobili to świadomie, czy przez pomyłkę. Ważne, by nie przekroczyli pięcioletniego terminu – zastrzegł WSA. Podkreślił, że termin ten ma na celu zdyscyplinowanie podatników.
Skargi gmin oddalił również NSA. Stwierdził, że określony w art. 86 ust. 13 termin do realizacji prawa do odliczenia VAT nie narusza zasad neutralności, skuteczności ani równoważności. W praktyce nie uniemożliwia on ani nadmiernie nie utrudnia skorzystania z prawa do odliczenia. Można odstąpić od tego terminu jedynie wtedy, gdy podatnik należycie staranny nie mógł go zachować z przyczyn od siebie niezależnych – stwierdził NSA. W tych sprawach – jak dodał – nie miało to miejsca.
NSA nawiązał tym samym do niedawnego swojego orzeczenia z 21 września 2015 r. (sygn. akt I FSK 849/14). Wyraźnie podzielił w nim podatników na należycie starannych i niedbałych. Tym drugim – jak orzekł – przysługuje rok mniej na korektę deklaracji. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT mają oni na korektę pięć lat, ale termin ten należy liczyć od początku roku kalendarzowego, w którym powstało prawo do odliczenia. Natomiast podatnikom należycie starannym przysługuje więcej czasu, zgodnie z art. 70 par. 1 ordynacji – uznał wtedy NSA. Wprawdzie w przepisie tym jest również mowa o pięciu latach, ale liczonych inaczej, bo od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Z takiej preferencji – jak orzekł NSA – może np. skorzystać podatnik, który nie odliczył podatku w ustawowym terminie z winy organu podatkowego, a nie z powodu własnego przeoczenia czy niedbałości.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 26 października 2015 r., sygn. akt I FSK 705/14 i I FSK 856/14.