Przedsiębiorca ma prawo zlecić innej firmie pokrojenie arkusza znaków akcyzy – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Zaznaczył jednak, że zleceniodawca musi przez cały czas pozostawać ich właścicielem i nie mogą być one wykorzystywane przez jego kontrahenta w inny sposób, niż wynika to z umowy.
Chodziło o jednego z producentów napojów alkoholowych w Polsce. Sprzedawane przez niego trunki są oznaczane banderolami. Organy podatkowe wydają je najczęściej w formie arkuszy, które trzeba pokroić przed naklejeniem na butelkę.
Spółka postanowiła zlecić to wyspecjalizowanemu podmiotowi. Problem wziął się z art. 130 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) oraz rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 129). Zabraniają one zbywać i powierzać banderole innym podmiotom.
Spółka podkreślała jednak, że przez cały czas byłaby właścicielem znaków akcyzy i po ich pokrojeniu przez zleceniodawcę nanosiłaby je na swoje produkty. Uważała, że tym samym ma do niej zastosowanie jeden z wyjątków wymienionych w art. 130 ust. 3–5 ustawy.
Wprawdzie ustawa nie mówi wprost o zlecaniu na zewnątrz krojenia arkuszy banderol, ale – według spółki – można tu zastosować przepis, który pozwala na ich udostępnianie w celu naniesienia na opakowania jednostkowe.
Spółka powołała się przy tym na korzystne dla niej pismo departamentu podatku akcyzowego Ministerstwa Finansów z 23 lipca 2015 r. (nr PA4.819.76.2015.OLS).
Z jej stanowiskiem zgodził się także dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Stwierdził, że ustawodawca nie zakazuje czasowego udostępniania banderol innym podmiotom w celu ich pokrojenia. Zaznaczył jednak, że musi to być udostępnienie czasowe, a banderole powinien nanieść na butelki alkoholu jego producent.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 28 września 2015 r., nr IBPP4/4513-80/15/MK.