Podatnik VAT czynny zawarł umowę najmu lokalu użytkowego z firmą ABC na 5 lat. Najem jest rozliczany w okresach miesięcznych z terminem płatności określonym z góry, do 20. dnia każdego miesiąca. Ponadto umowy z dostawcami mediów (np. wody, prądu, usług telekomunikacyjnych) ma zawrzeć bezpośrednio najemca, zatem podatnik nie refakturuje na najemcę żadnych dodatkowych kosztów. Czy może on jednego dnia z góry wystawić faktury za najem tego lokalu za kilka miesięcy i jakie odniesie to skutki w zakresie VAT?
EKSPERT RADZI
W przypadku m.in. usług najmu fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności (w rozpatrywanym przypadku za dany miesiąc faktura powinna być wystawiona najpóźniej 20. dnia tego miesiąca). Zasadniczo faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi. Nie dotyczy to jednak m.in. faktur wystawianych na udokumentowanie usług najmu, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (zob. art. 106i ust. 3 pkt 4, ust. 7 pkt 1, ust. 8 ustawy o VAT).
Oznacza to, że podatnik może wystawić jednego dnia faktury dokumentujące usługi najmu lokalu za kilka kolejnych miesięcy, pod warunkiem że faktura ta będzie zawierać informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Przykładowo faktura wystawiona 20 września 2015 r. za październik 2015 r. powinna zawierać informacje, że dotyczy października 2015 r., a za listopad 2015 r. – informację, że dotyczy listopada 2015 r. itd.
Podatnik musi się jednak liczyć z tym, że jeśli wystawi jednego dnia faktury za najem dotyczący kilku miesięcy naprzód, obowiązek podatkowy w stosunku do wszystkich tych faktur powstanie z chwilą ich wystawienia, a więc wcześniej niż upływ terminu płatności (por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 listopada 2014 r., nr IBPP2/443-736/14/KO).
Jest bowiem zasadą, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze – z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług.
Przykładowo, jeżeli 20 września 2015 r. podatnik wystawiłby faktury za najem za miesiące od września do grudnia 2015 r., to w deklaracji VAT-7 powinien wykazać podatek wynikający ze wszystkich tych faktur.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).