Z tego powodu NSA uznał za nadmierny formalizm odmowę sporządzenia uzasadnienia przez WSA w Gliwicach. Sąd ten stał na stanowisku, że podatnik przedwcześnie wystąpił o sporządzenie uzasadnienia. Wskazywał, że przegrany ma siedem dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji na zgłoszenie wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia (art. 141 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Nie może więc zrobić tego jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu sędziów.

Zdaniem NSA jest to dopuszczalne. W takiej sytuacji sąd może odmówić sporządzenia uzasadnienia, ale zanim jeszcze ogłosi orzeczenie. Jeśli tego nie zrobi, to potem złożony przez podatnika wniosek przestaje być przedwczesny i należy mu nadać bieg. 

Postanowienia NSA z 7 października 2015 r., sygn. akt I GZ 666/15 – I GZ 671/15.