TEZA: Spółka powstała w wyniku przekształcenia nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
Nr IBPB-2-2/4511-268/15/MW
Reklama
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ

Reklama
z 9 września 2015 r.
PROBLEM
Spółka kapitałowa z siedzibą w Polsce jest podatnikiem podatku dochodowego. W poprzednich latach osiągała zysk, który zawsze dzielony był zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Najczęściej zgromadzenie wspólników podejmowało uchwałę, w której przeznaczało zysk do podziału między wspólników jako dywidendę bądź decydowało o podziale zysku w ten sposób, że był on przelewany na kapitał zapasowy (lub inny fundusz). Prawdopodobnie spółka zostanie przekształcona w spółkę osobową, np. komandytową lub komandytowo-akcyjną. W momencie przekształcenia na kapitale zapasowym (lub innym funduszu) znajdowałyby się zatem ww. środki (chodzi tu wyłącznie o zysk osiągnięty przed 1 stycznia 2009 r.).
Czy po planowanym przekształceniu spółka kapitałowa będzie zobligowana jako płatnik do pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od zgromadzonych na kapitale zapasowym (lub innym funduszu) środków?
ODPOWIEDŹ IZBY
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 roku do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a–c. Z kolei przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną.
Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 8 omawianej ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Przy czym przychód określa się na dzień przekształcenia.
Od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a ustawy o PIT.
Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 4c ustawy o PIT spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od uzyskanego dochodu.
Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest nie tylko ten dochód, który został faktycznie otrzymany przez wspólników spółki kapitałowej, lecz także „wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe”. Zatem nawet gdy wspólnicy spółki kapitałowej nie uzyskali faktycznego zysku, to i tak w momencie jej przekształcenia w spółkę osobową ich dochodem będzie ten zysk, chyba że został on podzielony.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii dopuszczalności zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 do zysku osiągniętego przed 1 stycznia 2009 r., należy wskazać, że kluczowe znaczenie będzie mieć zastrzeżenie, iż przychód z tytułu niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe określa się na dzień przekształcenia. Zatem o zakresie zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT będzie decydować wyłącznie data przekształcenia spółki i wartość istniejących na ten dzień w spółce niepodzielonych zysków. Natomiast nie będzie mieć znaczenia sama data uzyskania przez spółki kapitałowe zysków niepodzielonych do dnia przekształcenia spółki.
W tym miejscu warto dodać, że pojęcie „podział zysku” niekoniecznie oznacza podział tego zysku między wspólników. Skoro tak, to uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku na inne cele, w tym na kapitał zapasowy i rezerwowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. Oznacza to, że prawidłowo rozdysponowany zysk, np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Zatem środki zgromadzone na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w osobową na kapitale zapasowym lub innym funduszu spółki kapitałowej nie stanowią niepodzielnego zysku z lat poprzednich i nie podlegają opodatkowaniu, przeznaczenie środków na kapitał zapasowy jest bowiem podzieleniem zysku. W podatkowym ujęciu są to zyski podzielone, które w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w jakąkolwiek spółkę osobową nie stanowią źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT.
Tym samym spółka osobowa, jako spółka powstała w wyniku przekształcenia, nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.