Podatnik, który w związku z likwidacją spółki osobowej otrzymał udziały w spółce kapitałowej, a następnie je sprzedał, musi się rozliczyć z fiskusem jak z działalności gospodarczej – orzekł WSA w Rzeszowie.
Sprawa dotyczyła byłego wspólnika spółki jawnej, której majątek przejęła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym wspólnik otrzymał w niej udziały, które następnie sprzedał. Spór dotyczył tego, jak rozliczyć ten przychód z fiskusem. Podatnik twierdził, że jest to przychód z działalności gospodarczej i trzeba go rozliczyć zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PIT. Z kolei dyrektor izby skarbowej był zdania, że jest to przychód z kapitałów pieniężnych, a nie z działalności gospodarczej, bo zbycie udziałów nie jest działalnością handlową ani usługową, prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły. Ponadto – dodał – jeśli przychody są zaliczane do innych źródeł, to nie mogą być uznawane za działalność gospodarczą. Zasada ta wynika z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT i obowiązuje nawet, gdy przychód ma związek z działalnością gospodarczą – podkreślił dyrektor.
Nie zgodził się z tym WSA w Rzeszowie. Orzekł, że przychód ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej otrzymanych w związku z likwidacją spółki jawnej należy zaliczyć do działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika bowiem, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. W tej sprawie takim składnikiem majątku są udziały w spółce kapitałowej – uznał sąd.
Podobnie orzekały także inne sądy, m.in. WSA w Łodzi w wyroku z 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd 1391/13), WSA w Gliwicach 25 marca 2014 r. (sygn. akt I SA/Gl 1609/13), WSA w Warszawie 11 lipca 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 212/13).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 3 września 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 630/15.