Firma, której obligacje o łącznej wartości 5 tys. zł miałem, nie zapłaciła w terminie kuponu za jeden z okresów odsetkowych. Wezwałem ją na piśmie do spełnienia zobowiązania i wykupienia przed terminem wszystkich posiadanych przeze mnie papierów dłużnych. W odpowiedzi prezes zarządu spółki odpisał, że co prawda moje roszczenie jest zasadne, ale prosi o zrozumienie i cierpliwość, gdyż spółka poszukuje finansowania. Zasugerował, bym odstąpił od żądania. Podtrzymałem swoje stanowisko, ale mimo to spółka nadal nie wykupiła obligacji. Chcę więc skierować sprawę na drogę sądową. Zastanawiam się, czy mogę to zrobić poprzez e-sąd – pyta pan Albert
Gdy emitent obligacji nie spełni w terminie świadczenia pieniężnego z papierów dłużnych (najczęściej chodzi o brak wypłaty odsetek za dany okres odsetkowy), obligatariusz (tj. posiadacz obligacji) może podjąć określone kroki prawne. Pierwszym powinno być skierowanie do spółki pisemnego żądania zapłaty odsetek. Dodatkowo, taka sytuacja uprawnia inwestora do wystosowania żądania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji (pisaliśmy o tym w DGP nr 113/2015 z 15 czerwca 2015 r.). Jeśli tego typu dobrowolne sposoby nie pomogą, pozostaje droga sądowa.
Roszczeń z tytułu obligacji dochodzi się na drodze postępowania cywilnego. W ramach tego ostatniego wyróżniamy kilka różnych rodzajów postępowania. Każde ma swoją specyfikę, wady i zalety.