Chodziło o podatniczkę, u której urząd skarbowy rozpoczął kontrolę podatkową niezbędną – jak podkreślił – dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Czas trwania takiej kontroli nie jest limitowany. Wynika to wprost z art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).
Po kilku dniach urząd rozszerzył zakres kontroli. Podatniczka się temu sprzeciwiła, ale organy podatkowe uznały jej sprzeciw za niedopuszczalny.
Podobnego zdania był WSA w Bydgoszczy. Orzekł, że jeśli urząd przeprowadza kontrolę, powołując się na art. 83 ust. 2 pkt 2 (albo na podobnie brzmiący art. 79 ust. 2 pkt 2), to podatnik nie ma prawa wnieść sprzeciwu. Zabrania tego wprost art. 84d. W konsekwencji nie przysługuje również skarga do sądu – uznał sąd. Pouczył podatniczkę, że będzie mogła zaskarżyć dopiero decyzję kończącą samą kontrolę.
Z tych samych powodów NSA uznał za niedopuszczalną skargę kasacyjną. Przypomniał, że zgodnie z uchwałą z 13 stycznia 2014 r. (sygn. akt II GPS 3/13) postępowanie kontrolne prowadzone na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w ogóle nie ma charakteru postępowania administracyjnego. A to oznacza, że nie przysługuje na nie skarga do sądu.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 10 września 2015 r., sygn. akt I FSK 986/15.