Od 1 września działa Centralny Rejestr Danych Podatkowych
Ujednolicenie numerów rachunków byłoby posunięciem, które bez wątpienia pochwalą nie tylko księgowi czy właściciele biur rachunkowych (na chwilę przygotowania niniejszego komentarza, chociaż jest już wrzesień, na stronach internetowych organów podatkowych cały czas są dotychczasowe numery rachunków, a w portalu MF obwieszczenie z numerami rachunków z kwietnia 2015 r. – jednym słowem minister jeszcze nie zastosował takiego rozwiązania).
Reklama
Kolejnym elementem centralizacji na poziomie operacyjnym, i to w dodatku takim, na który nie musimy czekać do 2016 roku, bo przepisy w tym zakresie obowiązują już od 1 września tego roku, jest, prowadzony w postaci systemu teleinformatycznego, Centralny Rejestr Danych Podatkowych.

Reklama
Służy on do:
1) gromadzenia oraz przetwarzania danych wynikających w szczególności z:
a) deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych,
b) decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego,
c) tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego w celu realizacji jego zadań;
2) przetwarzania danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.
Stworzenie takiego ogólnopolskiego rejestru umożliwiło podjęcie, niezwykle istotnego dla części podatników, kroku, w ramach którego podatnicy mogą składać deklaracje, podania, zgłoszenia, ale również uzyskiwać zaświadczenia w dowolnym urzędzie skarbowym. [przykład 3]
PRZYKŁAD 3
Zaświadczenie w każdym urzędzie
Siedziba działalności gospodarczej podatnika znajduje się w Toruniu i to naczelnik urzędu skarbowego znajdującego się w tym mieście jest organem podatkowym w sprawie VAT i PIT. Specyfika działalności jest jednak taka, że znaczna część działalności faktycznie realizowana jest na terytorium całego kraju, a sam podatnik często przebywa w Warszawie. Okazało się, że we wrześniu podatnik musi uzyskać z urzędu skarbowego zaświadczenie potwierdzające jego status podatkowy w VAT. W tym celu udał się do urzędu skarbowego w Warszawie, gdzie nie tylko złożył wniosek, ale i odebrał potwierdzenie.
Było to możliwe, bo od września obowiązują już przepisy o centralizacji.
Czy organy zastąpią doradców
Odpowiedź na pytanie postawione powyżej jest krótka i jedna możliwa: NIE!
Nie ma takiej formalnej ani faktycznej możliwości. Nie to jest również zamierzeniem prawodawcy.
Ustawodawca wprost, chociaż nie posługuje się pojęciem czynności doradztwa podatkowego, nie pozostawia złudzeń co do tego, że nie są one przedmiotem aktywności organów administracji podatkowej.
Znamienne jest to, że prawodawca cały odrębny rozdział poświęcił zagadnieniu obsługi i wsparcia podatnika.
Zaznaczyć przy tym należy, że działania w tym zakresie mają być prowadzone dwupłaszczyznowo:
wpoprzez ujednolicenie interpretacji i upowszechnienie ich, oraz
wpoprzez wsparcie „operacyjne” realizowane przez centrum obsługi oraz asystenta podatnika.
Pierwsze jest nierozerwalnie związane z powołaniem dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, który, dla ujednolicania i upowszechnienia interpretacji, posłuży się informatyczną Bazą Wiedzy Administracji Podatkowej (działając jako jej administrator).
Będzie ona zawierała w szczególności:
1) interpretacje ogólne oraz zanonimizowane interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego;
2) zanonimizowane orzeczenia sądów i trybunałów, istotne w zakresie przepisów prawa podatkowego;
3) broszury informacyjne w sprawach podatków.
Chociaż przepisy w tym zakresie wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r., to już dzisiaj powyższe materiały odnajdziemy w portalu Ministerstwa Finansów.
Od początku września obowiązują regulacje dotyczące centrum obsługi. Dzięki temu w dowolnym urzędzie skarbowym podatnicy złożą podania, deklaracje, zgłoszenia, uzyskają zaświadczenia, a także wyjaśnienia w zakresie prawa podatkowego. Co ważne – w takim centrum podatnicy złożą również dokumenty do ZUS!
WAŻNE
W konsekwencji zmian przepisów dotyczących ZUS w centrum obsługi znajdującym się w urzędzie skarbowym można skutecznie składać dokumenty do ZUS (ze skutkiem doręczenia w dniu złożenia)
W centrum obsługi podatnicy powinni odnaleźć stanowisko komputerowe z dostępem do portalu podatkowego (oczywiście ministerialnego), a także uzyskać informacje o danych kontaktowych organów i o zakresach ich kompetencji.
Wsparcie asystenta
Od 2016 roku podatnicy dostaną do dyspozycji jeszcze jedno „narzędzie” wsparcia w postaci asystenta podatnika.
Na takiego asystenta mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy (zatrudnienie do 10 pracowników, obrót do równowartości 2 mln euro) rozpoczynający działalność, a z jego pomocy skorzystają maksymalnie przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.
WAŻNE
Asystent podatnika nie będzie przyznawany z urzędu, lecz na wniosek podatnika
Minister finansów może w drodze rozporządzenia wskazać jeszcze innych podatników, którzy będą mogli zażądać pomocy w tej formie.
Fakultatywny charakter (na wniosek), a także zakres pomocy oferowanej przez asystenta powodują, iż pojawiają się wątpliwości co do tego, czy tego rodzaju wsparcie może w istotny sposób wpłynąć na komfort prowadzonej działalności.
W takim przypadku muszą pojawić się pytania:
wJaka będzie funkcja, rola i postawa asystenta w przypadku sporu podatnika z fiskusem?
wJaki będzie zakres odpowiedzialności asystenta za udzielane wsparcie?
wKto będzie odpowiadał za błędy asystenta? (mylić się może każdy)
wJakie będą implikacje zastosowania się podatnika do informacji uzyskanych od asystenta, które okażą się błędne?
Tego rodzaju pytania można mnożyć, a jeżeli sama instytucja nie okaże się martwa, to zapewne życie przyniesie kolejne wątpliwości.
Zakres działalności
Organ pomaga, ale nie zastępuje doradcy podatkowego, bo jego działalność nie obejmuje:
● sporządzania pism i opinii;
● prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych;
● sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych;
● reprezentowania podatnika w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.
Witam, w czym mogę pomóc
Asystent podatnika ma funkcję wspierającą, a jego pomoc polega na:
● nawiązywaniu kontaktu z podatnikiem z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji;
● udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;
● udzielaniu pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących rodzaju oraz formy opodatkowania, informowaniu o terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;
● udzielaniu ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i ZUS.