Chodziło o działającą już podatkową grupę kapitałową, której umowa wygasała z końcem 2014 r. Grupa chciała przedłużyć okres swojego funkcjonowania co najmniej na kolejne trzy lata. Jest to możliwe na podstawie art. 1a ust. 9 ustawy o CIT, z tym że wymaga zawarcia przed notariuszem nowej umowy.
Grupa nie wykluczała, że przy okazji zmieni się jej skład – niektóre z podmiotów nie podpiszą już nowej umowy, za to jej sygnatariuszami staną się również spółki, które dotychczas nie były w grupie. Uważała, że mimo tych zmian nie dojdzie do zawiązania nowej PGK, a jedynie przedłużenia okresu funkcjonowania dotychczasowej. Dlatego nie zamierzała występować o nowy NIP. Podkreślała, że wszystkie podmioty, które będą tworzyły PGK, będą spełniać warunki wymienione w art. 1a ustawy o CIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że każda zmiana polegająca na przyjęciu nowych spółek, które nie tworzyły dotąd PGK, albo na wystąpieniu z niej dotychczasowych członków będzie oznaczała powstanie nowej grupy.
Tak samo orzekł WSA w Gliwicach. Stwierdził, że podatkowa grupa kapitałowa może istnieć jako podatnik CIT wyłącznie w pierwotnym składzie. Z art. 1a ust. 6 ustawy o CIT wynika, że po rejestracji umowy nie mogą przystępować do PGK żadne inne spółki.
Sąd wyjaśnił, że PGK ma prawo przedłużyć okres swojego funkcjonowania (na podstawie art. 1a ust. 9), ale musi to być zgłoszone w czasie, gdy grupa jeszcze funkcjonuje, Co więcej, jest to konieczne w terminie pozwalającym na zarejestrowanie nowej umowy jeszcze przed zakończeniem ostatniego roku podatkowego dla grupy – wyjaśnił WSA. Powołał się przy tym na wyrok NSA z 1 września 2011 r. (sygn. akt II FSK 491/10), z którego wynikało, że nowa umowa, przedłużająca funkcjonowanie PGK, powinna zostać zgłoszona co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez grupę (art. 1a ust. 4).
Skoro zatem – uznał WSA – mowa o wciąż istniejącej PGK, a ta, zgodnie z art. 1a ust. 6, nie może być rozszerzona na inne spółki, to każda zmiana w składzie grupy oznacza powstanie całkiem nowej podatkowej grupy kapitałowej (nowego podatnika), z nowym (innym) rokiem podatkowym. Wniosek: przedłużenie funkcjonowania grupy jest możliwe pod warunkiem, że nowa umowa zostanie zawarta tylko przez podmioty tworzące już istniejącą PGK – orzekł sąd.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA z 30 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 86/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia