Opłata za badanie okresowe przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego jest objęta 23 proc. VAT, jeśli jest elementem wynagrodzenia za dzierżawę pomieszczenia, w którym znajduje się winda – stwierdził dyrektor katowickiej izby.
Z pytaniem wystąpił szpital, który oddał w dzierżawę kuchnię ze znajdującą się w niej windą towarową. W umowie zapisano, że wydatki związane z eksploatacją kuchni, w tym koszt corocznego badania windy przez Urząd Dozoru Technicznego, ponosi dzierżawca. Wygląda to tak, że UDT obciąża szpital, a ten refakturuje koszt na dzierżawcę. Rachunek wystawiony przez urząd zawiera adnotację: „Czynności dokonywane przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie ustawy o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 963 ze zm.) nie podlegają opodatkowaniu VAT”.
Wątpliwości szpitala dotyczyły tego, czy refakturując te opłaty, ma doliczać 23 proc. VAT.
Dyrektor izby to potwierdził. Wyjaśnił, że opłaty za badania okresowe dźwigu są jednym z elementów kalkulacyjnych czynszu za dzierżawę kuchni. A zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT za podstawę opodatkowania uznaje się kwotę obrotu wynikającą z całości świadczenia pobieranego od nabywcy, tj. łącznie z kosztami dodatkowymi. To oznacza, że do podstawy opodatkowania usługi należy zaliczyć całość wynagrodzenia pobieranego przez wykonawcę – także w tym zakresie, w którym obejmuje ono zwrot kosztów dodatkowych.
– Odrębne traktowanie dodatkowych kosztów obciążających dzierżawcę byłoby sztucznym dzieleniem usługi dzierżawy, nieznajdującym uzasadnienia ekonomicznego i gospodarczego – wyjaśnił.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 31 sierpnia 2015 r., nr IBPP2/4512-455/15/KO