Stosownie do art. 25 ust. 6 ustawy o CIT podatnicy mogą wpłacaćzaliczkimiesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanegow zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT (tj. CIT-8), złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. Analiza art. 25 ust. 6 ustawy o CIT wskazuje, że z uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogą skorzystać podatnicy,którzy nie wykazali podatku należnego w żadnym z zeznań złożonych w ciągu dwóch lat podatkowych, poprzedzających dany rok podatkowy.

Zatem spółka, skoro poniosła straty w ostatnich dwóch latach podatkowych, tj. trwających:

● od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz

● od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.,

nie może w roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. korzystać z uproszczonej formy zapłaty zaliczek na CIT.

Podstawa prawna

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).